• Školský vzdelávací program

    •  

      

     Školský vzdelávací program „Adamkov a Evičkin rok v materskej škole“

     ,,Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie." H.Ch. Andersen

      

     Učebnými osnovami našej MŠ sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016).

      

     Školský vzdelávací program "Adamkov a Evičkin rok v materskej škole" je k nahliadnutiu pri hlavnom vstupe do materskej školy (Školská 6) a vchodbe materskej školy, pri  3. a 4. tr. (Rubínova 1).