Voľné pracovné miesta

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Profil školy História školy Výchovný program Organizačný poriadok Školský poriadok Hodnotiaca správa o VVV ZŠ a MŠ 2011/2012 Školský vzdelávací program Hodnotiaca správa o VVV ZŠ s MŠ 2012/2013 Profil verejného obstarávateľa Hodnotiaca správa o VVV ZŠ s MŠ 2013/14 ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY 2015/2016 Hodnotiaca správa o VVV ZŠ s MŠ 2014/2015 Školské vzdelávacie programy 2016/2017 Hodnotiaca správa o VVV ZŠ s MŠ 2015/2016 Školské vzdelávacie programy 2017/2018 Hodnotiaca sprava o VVV ZS s MS 2016-2017

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Profil školy

PROFIL  ŠKOLY

 

 

Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)

Poslaním školy je poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, dobrým, aktívnym a preto šťastným  deťom, pripraviť deti na reálny pracovný a osobný život a aktívne riešenie problémov, ktoré so sebou prináša a využiť prostredie  neúplnej školy ako pozitívum rodinnej školy.

 

Naším cieľom sú dobré – čestné, morálne, charakterné, múdre – vzdelané, tvorivé, aktívne – samostatné, pracovité, iniciatívne a šťastné deti.

 

Preto systematicky a cieľavedome pracujeme na rozvoji ich:

 • Motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, učeniu, sebarozvoju
 • Emocionality, pozitívneho  prežívania, pozitívneho vzťahu a hodnotovej orientácii k sebe, iným, k práci, svetu
 • Prosociálneho správania, schopnosti a zručnosti efektívne komunikovať, žiť s inými ľuďmi, spolupracovať s nimi, pomáhať im
 • Poznávacích /kognitívnych schopností, schopností riešiť problémy, schopnosti orientovať sa v explózii informácií, rozumieť im a vedieť ich používať, schopnosti racionálne sa učiť, vzdelávať sa po celý život a pružne sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam života
 • Tvorivosti, tvorivých schpností, tvorivého riešenia problémov
 • Sebaregulácie, schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, riadiť sám seba, ovládať sa, spôsobilosť starať sa o fyzické a psychické zdravie svoje a iných.

 

 

  Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Naša škola sa zameriava na tieto hlavné oblasti:

 • na rozvíjanie fyzického  a duševného zdravia
 • na výučbu práce s počítačom a internetom
 • výučba  anglického jazyka 
 • zlepšenie spolupráce rodina a škola
 • ekologická výchova     

 

            Zameranie našej školy je rozpracované v pláne práce školy, v mimoškolských a poobedňajších aktivitách tak, aby tvorilo nosnú líniu činnosti učiteľov a detí.

            K tomuto cieľu by sme chceli využiť všetky možnosti, ktoré nám naša škola a tiež spojenie základnej školy s materskou školou ponúka. Či  už je to zdravá blízkosť života a školy, dôvernosť poznania každého dieťaťa osobne, i jeho prostredia a rodičov, alebo  prirodzené sledovanie individuality dieťaťa, ktoré prednostne rozvíja i jeho samostatnosť a životaschopnosť.

           Vo vyučovaní l chápeme každého žiaka ako špecifickú individuálnu osobnosť, pre lepšie poznanie žiaka učiteľom je  možnosť „prispôsobenia sa učiteľa  žiakom“, dochádza k zmene vzťahov medzi učiteľom a žiakom, poskytuje  učiteľom aj možnosť rôznorodých neformálnych experimentovaní, ktoré  je  dané menším počtom žiakov v jednotlivých triedach, ľahkým dohovorom dvoch – troch učiteľov.

          Vo vyučovacom procese uplatňujeme komunikatívnu a tvorivú pedagogiku, s možnosťou uplatňovať rôznorodé metódy a formy, ktoré sa s menším počtom žiakov dajú ľahšie zvládnuť.

Pozornosť nesústreďujeme na obsah učiva, ale viacej na dieťa, na rozvoj jeho potencionálnych schopností . Pedagógovia venujú  zvýšenú pozornosť deťom s poruchami učenia.

 

           Vo všetkých vyučovacích predmetoch sa snažíme o zmenu klasického štýlu vyučovania :napr. relaxačný koberec (využívaný nielen na relax, ale i ako príležitostný vyučovací priestor), dramatizácia, ekohry, zážitkové metódy, práca s počítačom, notebooky, wifi sieť, interaktívna tabuľa, netradičné rozmiestnenie lavíc....

           V  ŠKD dochádza k  združovaniu žiakov rôznych vekových skupín. Tak využívame hlavnú potencionálnu výhodu širšieho vekového rozpätia žiakov, a to učiť sa spoločne, učiť sa navzájom, a učiť sa žiť a rásť spolu, každý svojim individuálnym tempom, (vychádzajúcu z prirodzeného prostredia rodina – súrodenci). Sociálne vzdelávanie v triedach s cieleným združovaním je založené na spoločných a doplňujúcich aktivitách žiakov triedy (pri menšom počte detí sa dá zvládnuť viac aktivít v rámci  i mimo vyučovania ). Jednoznačný pozitívny efekt  má pre nás však cielené združovanie, či už detí  základnej školy navzájom  alebo detí základnej školy s deťmi s materskej školy a to v tom zmysle, že u nich podporujeme správne sociálne a morálne návyky.  Spojenie ZŠ s MŠ  tiež umožňuje deťom predškolského veku plynulý  a bezstresový prechod do I. ročníka. Vyučovanie na našej škole sa tým stáva humánnejším (ľudskejším).

          My sme neplnoorganizovaná základná škola.  Výuka prebieha  na 1. stupni ZŠ a na 2. stupni ZŠ mame v tomto školskom roku /2017/2018/ tri triedy. Snažíme sa o zlepšenie spolupráce rodičov a školy, Nutná je rekonštrukcia alebo nadstavba školy, pretože nám chýba telocvičňa. V  školskom roku 2017/2018 sa na Čiernej vode otvorila nová škola na Javorovej aleji 1., ktorú navštevujú žiaci 1. stupňa ZŠ.  Do Školského vzdelávacieho programu  od prvého ročníka  sme zaradili predmet anglický jazyk,  pomocou voliteľných hodín sme rozšírili  dotáciu hodín Sj. Naďalej vytvárame  veľmi dobré podmienky na zavádzanie IKT a pri rôznych príležitostiach pripravujeme aktivity a vystúpenia. Zabezpečujeme krúžky na vysokej úrovni, zapájame sa do rôznych projektov podporujúcich zdravie, prierezovú tému Ochrana života a zdravia realizujeme realizovať formou kurzu. V záujme posilnenia zdravia a telesného rozvoja detí a žiakov našej školy uskutočňujeme každoročne  školu v prírode a lyžiarske kurzy, v rámci prevencie drogových závislostí využijeme vyškoleného pedagogického pracovníka a zabezpečíme využívanie publikácie „Nenič svoje múdre telo“.  V školskom klube detí a mimovyučovacích aktivitách žiaci využívajú  dopravné ihrisko  v školskom areáli, preto sa vyučovaniu bezpečnosti v doprave  venujeme intenzívnejšie ako doteraz. . Počas celého roka usmerňujeme žiakov vo využívaní voľného času pravidelným  športovaním. Zabezpečujeme  upevňovanie fyzického a duševného zdravia žiakov pohybovými aktivitami aj v mimovyučovacom čase pomocou  krúžkov  so športovým zameraním. Každoročne skvalitňujeme spoluprácu s pedagogicko-psychologickou poradňou, priamo na škole pracuje  špeciálny pegagóg  , ktorý usmerňuje  prácu so žiakmi s poruchami učenia.     

Žiaci 4. ročníka našej školy sa vyučujú podľa školského programu školy a ostatní žiaci podľa Inovovaného školského programu .  

V Chorvátskom Grobe  4.9.2017

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:45 h
  vedúca školskej jedálne: J. Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk

  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASC AGENDY:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria