Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.
 

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.
 

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 

Novinky

Rýchle oznamy

OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia, dostávate práve poštou rozhodnutia o prijatí dieťaťa do 1. ročníka. Množia sa otázky ohľadom toho, že na všetkých rozhodnutiach je záhlavie ZŠ s MŠ Školská 4. Je to preto, lebo budova na Javorovej aleji je stále elokované pracovisko, nie samostatná škola. Vaše dieťa bude umiestnené v triede v tej budove, kde ste boli na zápise. Informáciu, v ktorej triede konkrétne to bude, uvidíte na stránke školy až v neskôr. Dieťa si tam potom nájdete pod kódom, ktorý predstavuje prvých  5 číslic z čísla rozhodnutia o prijatí, tak si ich zapíšte. Nebude zverejnený menný zoznam.

Zároveň Vás žiadam, aby ste nám čím skôr oznámili, ak Vaše dieťa do školy v Chorvátskom Grobe napriek rozhodnutiu o prijatí nenastúpi, pomôže nám to skôr vytvoriť triedy. V prípade, že triedy budú utvorené a nejaké deti 3.9. nenastúpia, je možné, že sa ešte budú deti presúvať, aby počty v triedach boli rovnomerné.

Zároveň prosíme o rozšírenie informácie, že hľadáme sily na pracovné pozície:

Učiteľka 1. stupeň ZŠ

Učiteľka MŠ

Vychovávateľka

Kuchárka

Pomocná sila do kuchyne

Upratovačka

Školník

Bližšie info na : riaditel@skolachorvatskygrob.sk

Dávam tiež do pozornosti, že je vypísané aj nové výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky  školy. Záujemci pozrite web stránku obce.

Chorvátsky Grob 1.6.2018, Leštinská, riaditeľka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naša ZŠ s MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob, sa zapojila do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo.

Hlasujte za našu školu na stránke:

 https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/3278

Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša škola.

V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 05. 2018 - ŠvP Hotel Vršatec - oba autobusy so žiakmi aj pedagógmi bezpečne dorazili na miesto. Prvý deň školy v prírode sa môže začať smiley


 

Info pre rodičov k formuláru o súhlase so spracovaním osobných údajov

 

Vážení rodičia dostali ste formulár , v ktorom Vás žiadame v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vyslovenie súhlasu s popísanými aktivitami. Premyslite si prosím, s čím súhlasíte alebo nesúhlasíte a vyznačte to krížikom a podpísaný formulár vráťte triednym učiteľkám/učiteľovi do 24.5.2018 ( ZŠ na Školskej 4 hneď v pondelok po návrate zo ŠvP). Formulár vyžadujeme na základe zákona, ktorý začne byť účinný od 25.5.2018 a rušia sa ním Vami doteraz podpísané súhlasy. V prípade , že nesúhlasíte s ničím z uvedeného, vyznačte to ako NIE, ale prosím formulár podpíšte a doručte! Formulár máte pre každé dieťa osobitne, lebo pre každé Vaše dieťa možete dať iný súhlas. Súhlas môžete zmeniť písomnou formou ( alebo celkovo odvolať), akonáhle si rozmyslíte, že Vám to už z nejakého dôvodu nevyhovuje. Formuláre pre ZŠ a MŠ sa líšia. Prípadné otázky pošlite na riaditel@skolachorvatskygrob.sk.

 

Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia,

pretože už prebehli vyšetrenia školskej zrelosti, žiadame Vás, aby ste v prípade, že Vášmu dieťaťu bol odporučený odklad  povinnej školskej dochádzky, BEZODKLADNE o odklad požiadali a doložili správu z vyšetrenia a vyjadrenie  pediatra. 

 Ďakujeme  Leštinská 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia a milí predškoláci!

Pozývame Vás na slávnostný zápis do 1. ročníka.

Zápis sa uskutoční :

v budove ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe na Školskej ulici 4

(pre deti s bydliskom v starej časti Chorvátskeho Grobu)

a

              v budove ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe  na Javorovej aleji 1

               ( pre deti s bydliskom v časti Čierna voda)

Termín zápisu:

Piatok 6.4.2018 - od 15.00 hod.    do 19.00 hod.

Sobota 7.4.2018 - od 09.00 hod.   do 12.00 hod.

 

Ak sa z vážnych príčin nemôžete zápisu v uvedených dňoch zúčastniť, kontaktujte nás čo najskôr na mailovej adrese: riaditel@skolachorvatskygrob.sk

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
 - občiansky preukaz (identifikačnú kartu)

 - originál rodného listu dieťaťa

-  podľa potreby originál relevantného dokladu o zdravotnom postihnutí dieťaťa

 

Žiadosť o prijatie  do 1.roč. ZŠ a ostatné tlačivá si môžete stiahnuť na webovej stránke školy v záložke“ Dokumenty na stiahnutie“,  alebo vyzdvihnúť na riaditeľstve ZŠ s MŠ a vopred vyplniť.  Ďakujeme.

TEŠIME SA NA STRETNUTIE  S VAMI A VAŠIMI  DEŤMI  !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky prijatia žiakov do prvého ročníka ZŠ.

Podľa § 60  školského zákonač.245/2008

-  ZŠ s MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob   na  primárne  vzdelávanie  prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia  povinnej školskej   dochádzky podľa § 19  zákona 245/2008  ( školský zákon) a o  prijatie ktorého na základe zápisu podľa §20 ods.2 požiadal zákonný zástupca dieťaťa. Škola prijíma prednostne deti s trvalým bydliskom v obci Chorvátsky Grob.

- Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6. rok veku k 31.8.2018 a dosiahlo školskú zrelosť. V prípade potvrdených pochybností o dosiahnutí školskej zrelosti alebo iných problémoch môžu rodičia k zápisu dieťaťa doručiť  odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast  a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP , zaradeného do siete poradenských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a požiadať o odklad školskej dochádzky.

- Na základné vzdelávanie možno prijať výnimočne aj dieťa, ktoré ešte k 31.8.2018  nedovŕšilo 6. rok veku a to po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP a  všeobecného  lekára pre deti a dorast.

-O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ziadost_o_prijatie_do_1._roc._.doc

Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky

Zapis_do_1._rocnika-_dotaznik.docx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM PRE RODIČOV PIATAKOV

Pripomíname  dôležité termíny prihlášok na osemročné gymnázia.

1. Prihlášky na osemročné gymnázia s talentovými skúškami: do 16.2.2018

2. Prihlášky na ostatné osemročné gymnázia  :  do 10.4.2018

V prípade  záujmu kontaktujte ZRŠ - Ľ.Košťálikovú :  kostalikova@skolachorvatskygrob.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej ZŠ s MŠ darovaním 2%
(dobrovoľníci 3%) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše
OZ pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše
2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
*    podporu výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a ZŠ
*    skvalitnenie vybavenia MŠ a ZŠ
 
 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako
na to.

Ak  Vás zdaňuje zamestnávateľ,  môžete  potvrdenie o zaplatení dane   a  vyhlásenie o poukázaní
2% z dane  poslať v zalepenej obálke, do 20.4.2018,  po dieťati triednemu učiteľovi.  My v škole v
spolupráci s OZ zabezpečíme, aby sa dostali na príslušné daňové úrady do 30.4.2018.

Ako postupovať
 

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

1.    Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2.    Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie (editovateľné).
3.    Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma,
ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4.    Stiahnite si a vyplňte editovateľné Vyhlásenie, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
5.    Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov:
                              OZ pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob   
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
                              Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
Právna forma:
                              občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):
                              42 177 014    
6.    Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 
Podávate si daňové priznanie sami?  

Riadne vyplňte daňové priznanie.
1.    Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne
však 3 €.
2.    V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A
VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:
                               OZ pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob   
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
                               Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
Právna forma:
                               občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):
                               42 177 014    
3.    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018)
na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 

Postup pre právnické osoby 
1.    Riadne vyplňte daňové priznanie.
2.    Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete
určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
3.    V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV.
časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:
                                                  OZ pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob   
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
                                                  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
Právna forma:
                                                  občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):
                                                  42 177 014    
4.    Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
5.    Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad
(zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME!
Vladimíra Vydrová
predsedníčka OZ pri ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob   

potvrdenie.pdf

vyhlasenie_na_2percenta.pdf

Navratka_rodicia.doc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam

Vážení rodičia žiakov ZŠ a detí  MŠ zo všetkých prevádzok, pozývame Vás na spoločné mimoriadne rodičovské združenie dňa 26.10.2017 o 17:30 v jedálni školy na Javorovej aleji , kde Vás budem informovať o aktuálnej situácii v škole, o úsporných opatreniach a  možnom prerušení prevádzky  MŠ, ŠKD a ŠJ.

RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia.

Pozývame  Vás na stretnutie rodičov  žiakov základnej školy, ktoré sa uskutoční  dňa 12.9.2017  o 17.00 hod. v triedach Vašich detí. 

Pozývame zástupcov tried / predsedov/ na stretnutie v kancelárii školy na Školskej 4 o 16.00 hod. 

Tešíme sa na stretnutie 

Riaditeľka školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR ZMENA!

Vážení  rodičia.

Z technických dôvodov na strane dodávateľa  nábytok do novej ZŠ na Javorovej aleji privezú až v sobotu  2.9.2017. Vašu pomoc budeme potrebovať v sobotu ráno od 8.00 hod. Ďakujeme za  porozumenie.  Leštinská

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia,

nový školský rok sa pomaly začína a my sa chystáme po prvýkrát nastúpiť do dvoch častí školy.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú v tomto hektickom čase s prípravami, aj tým, ktorí ešte pomôžu, najmä 1. 9. 2017 s prenášaním nábytku na JA o 8:00. 

Zaradenie detí do tried nájdete zverejnené tu: https://zschgrob.edupage.org/students/

Všeobecne povedané, všetky triedy ZŠ s označením "B" a "C" prechádzajú na JA a triedy s označením "A" zostávajú na Školskej 4. V niektorých triedach boli na požiadanie rodičov realizované presuny zo Školskej na JA resp. naopak.  Snažili sme sa pri rozdeľovaní zohľadniť aj súrodencov v MŠ.

Aj keď sú zoznamy zverejnené, až po skutočnom nastúpení žiakov (ak niektorí, najmä prváci, nenastúpia), budeme možno robiť presuny, aby sme vyrovnali počty v triedach. Vyzývam Vás preto, ak nechcete, aby vaše dieťa nastúpilo do našej školy, dajte nám to obratom vedieť. A naopak, ak chcete, aby sme prijali Vaše dieťa z inej školy, informujte sa ihneď na riaditel@skolachorvatskygrob.sk , či ešte máme voľné miesto v existujúcich triedach.

 

 • Nástup do školy a slávnostný začiatok školského roka bude na JA o 8:00 a na Školskej o 8:45.
 • Deti, prihlásené do ŠKD môžu aj v prvý deň prísť do ŠKD od 6:45 (okrem prvákov).
 • Rodičia prvákovi vyplnia prihlášku do ŠKD až po slávnostnom otvorení školského roka, keď sa presunú do tried a dostanú všetky potrebné informácie.
 • Popoludní môžu všetky prihlásené deti ostať v ŠKD do 17:00.
 • V prvý školský deň všetci žiaci končia o 10:40 (po tretej vyučovacej hodine). Potom žiaci, ktorí nechodia do ŠKD, odídu sami domov.
 • Obed na Školskej 4 bude pre prihlásené deti od 11:00 do 13:00 . Na JA bude 4.9. strava len pre MŠ, pre prihlásené deti ZŠ až od 5.9.2017. Pre deti v ŠKD nezabudnite zabezpečiť dostatočnú desiatu.

 

Tešíme sa na všetkých žiakov!

RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka školy


Vážení rodičia,

nižšie nájdete zoznamy pomôcok pre žiakov 1. stupňa, ktoré bude potrebné zabezpečiť na tento školský rok. Niektoré pani učiteľky zasielali zoznamy zákonným zástupcom e-mailom. 

Žiakov, ktorí navštevujú 2. stupeň, budú o potrebných pomôckach informovať pedagógovia na prvých vyučovacích hodinách.


Zoznam pomôcok v školskom roku 2016/17

Trieda 1. A

Hygienické potreby: uzatvorené prezuvky (priniesť podpísané hneď v prvý deň do školy), uterák s uškom, toaletný papier (4 kotúčiky), tekuté mydlo s dávkovačom, balík papierových vreckoviek

Zošity: zošit s pomocnými linajkami č. 511 (6 ks), zošit č. 511 (2 ks), zošit č. 512 (2 ks), zošit č. 513 (2 ks), zošit č. 520 (4 ks), štvorčekový (1 cm x 1 cm) zošit č. 5110 (1 ks), slovníček č. 644 (2 ks). Zošity, prosím, priniesť nevypísané, nepodpísané a neobalené.

Výtvarná výchova: igelitový obrus na polovicu lavice, zástera alebo iné ochranné oblečenie, kúsok čistej handričky, stabilný pohár z plastu, plochý štetec č. 8 a 12, okrúhly štetec č. 4, 6 a 8, vodové farby, temperové farby (stačí 6 ks malá sada), paleta, voskové pastely – voskovky (aspoň 12 ks sada, odporúčaná značka „Koh-i-noor“), tenká a hrubá čierna fixa, obyčajná mäkká ceruza, nožnice, tyčinkové lepidlo (stredná veľkosť), biele tekuté lepidlo (malá veľkosť), plastelína (väčšie balenie), malé výkresy A4 (30 ks), farebné papiere (2x sada). Všetky pomôcky na výtvarnú výchovu (okrem výkresov a farebných papierov) priniesť zabalené v podpísanom kufríku.

Telesná výchova: tričko s krátkymi rukávmi, tenká mikina, tepláky, ponožky, cvičky alebo tenisky (s protišmykovou bielou podrážkou). Všetky pomôcky na telesnú výchovu podpísať a zároveň priniesť zabalené v podpísanom plátennom vrecúšku.

Iné pomôcky: školská taška, peračník, 3 ks obyčajné mäkké ceruzy, sada farebných pasteliek – farbičiek, strúhadlo, guma, malé rovné pravítko, 2 ks modré perá (odporúčaná značka „Tornádo“ – budeme potrebovať až neskôr), dostatočne veľké a pevné obaly na všetky zošity a učebnice, 1 balík kancelárskeho papiera na kopírovanie.

Všetky pomôcky, prosím, priniesť najneskôr do 08. septembra 2017.

V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: miklosikova@skolachorvatskygrob.sk

Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu

Mgr. Dana Miklošíková, triedna učiteľka


Trieda 1.B a 1.C

ZOŠITY:

zošit s pomocnými linajkami 511                       6 ks

malý linajkový č. 511                                       2 ks

malý linajkový č. 512                                       2 ks

malý zošit č. 513                                            2 ks

malý čistý 520                                               4 ks

 malý zošit štvorčekový č.5110                        1 ks

malý slovníček                                               1 ks

obaly na zošity

obaly na  všetky učebnice a pracovné listy      

 

POMÔCKY   na VYV :

vodové farby

plochý štetec                                              2 ks (č.8 a č.12 )

guľatý štetec  (vlasový)                             2 ks  ( č.4 a č.8 )

stabilný pohár z plastu

voskovky

obrus na lavicu

nožnice

kúsok čistej handry        

farbičky

malé výkresy                                                   20ks

veľké výkresy                                                  10ks

farebný papier                                                 2 sady

tyčinkové lepidlo                                              2 ks

plastelína – veľké balenie

stará košeľa  na ochranu oblečenia

všetky pomôcky na VYV / okrem výkresov/ do papierovej škatule, alebo do kufríka  

 

INÉ POMÔCKY:

písacie potreby – modré perá 2 ks , odporúčame perá značky  „Tornádo“

ceruzky      3 ks   (mäkké)

guma

strúhadlo

 

Telesná výchova

úbor na TEV  v plátennom vrecku :  tepláky, cvičky, tričko krátky rukáv, krátke nohavice, tenisky s bielou podrážkou  - všetko podpísané

prezuvky - podpísané

desiatový obrúsok,  uterák

Tešíme sa na Vás.  

Mgr. Anna Molnárová 1.B, Mgr. Dominika Šándorová 1. C


Trieda 2. A a 2. B

Hygienické potreby: uterák,  prezuvky označené menom – nie šľapky (nesmie byť čierna podrážka, mali by byť uzatvorené kvôli bezpečnosti) – prezuvky prosím priniesť hneď v prvý deň do školy.

Telesná výchova: tričko, tepláky, krátke nohavice, ponožky, cvičky al. tenisky (s protišmykovou bielou podrážkou, pevne uzavreté, ideálne na šnúrky), nepovinne – tenká mikina.

Výtvarná výchova: poriadne nožnice – 1 ks malé + 1 ks stredné alebo veľké, , obyčajné stredne veľké lepidlo (v tyčinke), temperové farby (min. 6 ks balenie), vodové farby, paleta na miešanie farieb, voskovky – nie čínske, obyčajné pastelky, štetce – 2 ks ploché veľkosť 12 a 8, nádoba na vodu. Výkresy vo formáte A4 (malé) – 30 kusov, vo formáte A3 – 10 kusov, 1 sada 20 ks farebných papierov. Jednoduchý odev – staré tričko alebo zásterku (aby sa nezašpinili). Všetky pomôcky (okrem výkresov a papierov) prosím zabaliť do kufríka/škatule od detských topánok.

Zošity: malý slovníček na zapisovanie domácich úloh (vhodné sú už predtlačené slovníčky s tabuľkou), zošit č. 511 s pomocnou linajkou – 10 ks, zošit č. 523 – 5 ks, Poznámka: zošity – do hlavičky VYPÍSAŤ LEN MENO A PRIEZVISKO a všetky priniesť do školy.

Iné pomôcky: plniace pero – 2 ks (TORNÁDO + zmizík alebo PILOT), pravítko 30 cm, malé pravítko do peračníka, ceruza č. 2 – 2 kusy, strúhadlo, guma, FAREBNÉ PERÁ (aspoň 2 ks – ľubovoľné farby, len NESMIE byť červená, ani žiadna nevýrazná farba (napr. žltá, svetlooranžová a pod.) – dieťa musí vidieť, čo napísalo), 1 balík kancelárskeho papiera.  Obaly na zošity a učebnice by mali byť pevné a dostatočne veľké. Všetko musí byť obalené a označené menom!

Všetky zošity a pomôcky priniesť do školy v priebehu prvého týždňa, podľa pokynov učiteliek.

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Lucia Horváthová, PaedDr. Jarmila Lučanská


Trieda 4. A

Hygienické potreby: uterák, toaletný papier (2-3 malé kotúčiky), 1 balík papierových vreckoviek (100 kusov), prezúvky (nesmie byť čierna podrážka, mali by byť uzatvorené kvôli bezpečnosti) – prezúvky prosím priniesť hneď v prvý deň do školy.  Mydlo tento rok nenosíme – máme zásoby J.

Telesná výchova: tričko, tepláky, krátke nohavice, ponožky, cvičky al. tenisky (s protišmykovou bielou podrážkou, pevne uzavreté, ideálne na šnúrky), tenká mikina, náhradné spodné prádlo (pre deti, ktoré sa viac potia).  

Výtvarná výchova: IGELIT na pokrytie lavice (musí byť dostatočne veľký), poriadne nožnice – 1 ks stredné alebo veľké, 1 ks disperzné lepidlo (Wurstol alebo Herkules), obyčajné stredne veľké lepidlo (v tyčinke), temperové farby (min. 6 ks balenie), vodové farby, paleta na miešanie farieb, voskovky, ploché štetce – 3 ks alebo sada (musí obsahovať tenký, stredný aj veľký štetec) + 1 hocijaký starý štetec (budeme používať na nanášanie disperzného lepidla), nádoba na vodu. Tvrdé papiere vo formáte A4 (malé) – 20 kusov, 1 sada/20 ks farebných papierov, 1 tuš a pierko na nanášanie tušu, 1 tenká čierna fixka + 1 hrubá čierna fixa, zástera, handra na čistenie štetcov a utieranie lavice. Všetky pomôcky (okrem výkresov a papierov) prosím zabaliť do kufríka/škatule a podpísať.

Poznámka: Veľké tvrdé výkresy A3 netreba kupovať, máme ich dostatok z minulého roka. Pomôcky, ktoré sú v dobrom stave, môžete použiť z minulého roka (aj farebné papiere).    

Zošity: malý slovníček na zapisovanie domácich úloh, zošit č. 523 – 20 ks, veľký čistý zošit č. 440 – 3 ks + 3ks podložka s riadkami, Poznámka: zošity prosím NEVYPISOVAŤ ANI NEPODPISOVAŤ!

Vybavenie peračníka: plniace pero – 2 ks (tornádo, nie gumovateľné!), malé pravítko, ceruza č. 2 – 2 kusy, strúhadlo, guma, FAREBNÉ PERÁ (aspoň 2 ks – ľubovoľné farby, len NESMIE byť červená, ani žiadna nevýrazná farba), pastelky. V peračníku prosím nosiť aj malé nožnice.

Pomôcky na geometriu: pevné kružidlo, trojuholníkové pravítko s ryskou, 30 cm pravítko, zošit malý čistý č. 520 + štvorčekový zošit A5 (malé štvorčeky) – ak máte tieto zošity z minulého roka, môžete ich použiť.

Obaly na zošity a učebnice by mali byť pevné a dostatočne veľké. Všetko musí byť obalené!

Deťom som kúpila za zvyšok triedneho fondu z min. šk. roka nové, pevné zakladače – staré si nechajte doma.

Všetky zošity a pomôcky priniesť do školy v priebehu prvého týždňa čo možno najskôr. 

 

Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu 

PaedDr. Katarína Blaščáková, triedna učiteľka


 


Vážení rodičia a obyvatelia obce.
 ZŠ s MŠ organizuje pri príležitosti Dňa Zeme zber
papiera. Kontajner je pristavený na školskom dvore na Školskej ulici. Ak
máte zberový papier, môžete sa ho zbaviť prinesením do školy v zviazaných
balíkoch v dňoch od 24.4. do 5.5. 2017. Zároveň nám tým pomôžete. Prosíme
Vás nevhadzovať do kontajnera iný odpad! 

Ďakujeme. 

Riaditeľka školy Daniela Leštinská

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam ŠKD

Náhradný termín návštevy čokoládovne je dňa 11.04.2017.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

Oznam ŠKD - Čokoládovňa

Výlet do čokoládovne v Kitse dňa 30. 03. 2017 sa z dôvodu poruchy autobusu nekoná. O náhradom termíne Vás budeme čo najskôr informovať.

Ďakujeme za pochopenie

 


Oznam ŠKD

Blíži sa termín výletu do čokoládovne v Kitsse dňa 30.03.2017 a dovoľujeme si pripomenúť, aby si deti priniesli do školy pasy už 29.03.2017 .

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

Vážení rodičia a milí predškoláci!

Pozývame Vás na slávnostný zápis do 1. ročníka.

Zápis sa uskutoční v hlavnej budove ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe na Školskej ulici 4.

Termín zápisu:

Piatok 7.4.2017 - od 15.00 hod.    do 19.00 hod.

Sobota 8.4.2017 - od 09.00 hod.   do 12.00 hod.

 

Ak sa z vážnych príčin nemôžete zápisu v uvedených dňoch zúčastniť, kontaktujte nás čo najskôr na mailovej adrese: riaditel@skolachorvatskygrob.sk

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
 - občiansky preukaz (identifikačnú kartu)

 - originál rodného listu dieťaťa

-  podľa potreby originál relevantného dokladu

o zdravotnom postihnutí dieťaťa

 

Žiadosť o prijatie  do 1.roč. ZŠ a ostatné tlačivá si môžete stiahnuť tu, na webovej stránke školy v záložke“ Dokumenty na stiahnutie“,  alebo vyzdvihnúť na riaditeľstve ZŠ s MŠ a vopred vyplniť.  Ďakujeme.

 

TEŠIME SA NA STRETNUTIE  S VAMI A VAŠIMI  DEŤMI  !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Podmienky prijatia žiakov do prvého ročníka ZŠ.

Podľa § 60  školského zákonač.245/2008

-  ZŠ s MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob   na  primárne  vzdelávanie  prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia  povinnej školskej   dochádzky podľa § 19  zákona 245/2008  ( školský zákon) a o  prijatie ktorého na základe zápisu podľa §20 ods.2 požiadal zákonný zástupca dieťaťa. Škola prijíma prednostne deti s trvalým bydliskom v obci Chorvátsky Grob.

- Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6. rok veku k 31.8.2017a dosiahlo školskú zrelosť. V prípade potvrdených pochybností o dosiahnutí školskej zrelosti alebo iných problémoch môžu rodičia k zápisu dieťaťa doručiť  odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast  a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP , zaradeného do siete poradenských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a požiadať o odklad školskej dochádzky.

- Na základné vzdelávanie možno prijať výnimočne aj dieťa, ktoré ešte k 31.8.2017 nedovŕšilo 6. rok veku a to po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP a  všeobecného  lekára pre deti a dorast.

-O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ziadost_o_prijatie_do_1._roc.doc

Zapis_do_1._rocnika-_dotaznik.docx

Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky(1)

........................................................................................................................................................

 

Okresné kolo   Pytagoriády   2016/2017

Okresného  kola sa zúčastnilo spolu  9 žiakov našej školy

Úspešnými  riešiteľmi  okresného kola  sú 3 žiaci  tretieho ročníka, ktorí v rámci okresu získali krásne umiestnenie.

 

4. miesto    Martin Roman   3.B     19 bodov

5. miesto   Nikolaj Váňa      3.A    19 bodov

9. miesto   Adam Hikl        3.A    15 bodov

 

BLAHOŽELÁME!!!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia a priatelia školy,

     

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie 2% z dane za rok 2016 určených pre našu materskú školu a základnú školu.

S Vašou pomocou by sme chceli aj v tomto školskom roku pomôcť zveľadiť naše školské a predškolské zariadenie, aby  sme tak našim deťom mohli poskytovať stále kvalitnejšie vzdelanie.

            

Ďakujeme Vám !   

Vladimíra Vydrová, predseda OZ

a Vaše deti      

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

 

Vyhlasenie-2_-2016(1).pdf

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_2__(4).doc

Potvrdenie_o_vykone_dobrovolnickej_cinnosti_vysielajuca_org.OZ_2016(1).doc

Navratka_rodicia_(2).doc

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodičia, sprostredkúvame Vám nasledovnú informáciu:

odvoz žiakov do ZUŠ Bernolákovo obecným autobusom od 27.2.2017 skončil . Rodičia si dopravu zabezpečujú sami.

Dakujem. DL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY  SÚŤAŽE VŠETKOVEDKO V RÁMCI NAŠEJ ŠKOLY:

 

Celkovo sa do súťaže zapojilo 36 žiakov

 

Všetkovedko 2: zapojilo sa 15 žiakov

 

 1. miesto: Kristína Moravanská 2.C
 2. miesto: Emma Horínková 2.A
 3. miesto: Nina Karlíková 2.B

 

Všetkovedko 3: zapojilo sa 13 žiakov

 

 1. miesto: Martin Roman 3.B
 2. miesto: Nikolaj Váňa 3.A
 3. miesto: Matúš Oravec 3.A

 

Všetkovedko 4: zapojili sa 3 žiaci

 

 1. miesto: Maxim Vydra 4.A
 2. miesto: Oliver Zverko 4.A                
 3. miesto: Vladimír Jendek  4.B

 

Všetkovedko 5: zapojilo sa 5 žiakov

 1. miesto: Daniel Keveš 5.A
 2. miesto: Marek Pavelka 5.A               
 3. miesto: Benjamín Antalík 5.A

 

Gratulujeme Vášmu úspechuJ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážení rodičia, milé deti, na obecnom multifunkčnom ihrisku na školskom dvore  je ľadová plocha, ktorá je v pracovné dni od 16.00 do 18.30 voľne prístupná pre deti a dospelých z obce. V uvedenom čase nie je zabezpečený dozor a korčuľovanie je na vlastné riziko. Odporúčame dozor dospelých aspoň pre deti do 10 rokov a helmu prípadne chrániče kolien a lakťov.

 Od 15.00 do 16.00 budú plochu využívať  deti z ŠKD pod dozorom vychovávateľky. Dopoludnia žiaci v rámci telesnej výchovy pod dozorom učiteliek. Helma povinná, chrániče odporúčame.

 Po vyučovaní  od 14.00 do 15.00 žiaci 5. a 6. ročníka na vlastné riziko a s písomným súhlasom rodičov ( odovzdať triednym učiteľkám).Odporúčame helmu a chrániče !

Prosíme rodičov deti dôkladne poučiť o vhodnom správaní sa. Na ľad nenoste a nenechávajte tam rôzne predmety a vstupujte len s korčuľami na nohách.

Tešíme sa, že počasie umožnilo vytvoriť ľadovú plochu, ale využime ju s rozvahou, aby nedošlo k úrazom!

Leštinská, riaditeľka školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizácia vyučovania 22.12.2016

Žiaci 5. a 6. ročníka prídu do školy na druhú vyučovaciu hodinu – o 8 45 a budú čakať pred budovou.

Ostatní žiaci prídu ako obvykle.

Všetci žiaci odídu o 8 50 do kostola na školský koncert.

Návrat je plánovaný na 11 00, vtedy sa vyučovanie  pre žiakov 5. a 6. ročníka končí  a odídu domov resp. na obed.

Ostatní žiaci končia vyučovanie štvrtou hodinou o 11 45. Rodičia si môžu deti zobrať priamo po koncerte.

 ŠKD začína o 11 45 a trvá bezo zmeny. Šieste oddelenie ŠKD – štvrtáci budú mať popoludňajší ŠKD v svojich triedach  v elokovanom pracovisku ( v domčeku ) a po 15 00 sa presunú do hlavnej budovy.

Obed sa vydáva od 11 00 do 13 00. Krúžky sú v tento deň zrušené.

Z dôvodu maľovania chodieb žiadame, aby si žiaci v stredu úplne vyprázdnili skrinky . Prezúvky vo štvrtok sú dobrovoľné – na zvážení rodičov. Vrchná chodba vo štvrtok už nebude k dispozícii.

Prajeme Vám všetkým pokojné sviatky a po prázdninách  9.1.2017 o 8.00 začneme nový rok vo vynovených priestoroch.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Vážení rodičia, starosta obce Vás pozýva na zasadnutie OZ 14.12.2016 o 18 00 v Bizmayeri , kde sa bude prejednávať dokončenie výstavby ZŠ s MŠ na ČV. Vaša účasť je nutná, ak Vám zaleží na tom, aby vaše deti mohli chodiť do ZŠ a MŠ  na Čiernej Vode.”

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školské kolo   Pytagoriády   2016/2017

 

Školského kola sa zúčastnilo 37 žiakov 3.A a 3.B triedy

Úspešnými  riešiteľmi  školského kola sú 3 žiaci :

Nikolaj Váňa                       18 bodov

Martin Roman                     14 bodov

Adam Hikl                          14 bodov

 

Školského kola sa zúčastnilo 31 žiakov 4.A a 4.B  triedy

Úspešnými  riešiteľmi  školského kola je jeden žiak :

Matej  Hudec                    14 bodov

 

 Školského kola sa zúčastnilo 16 žiakov 5.A  triedy

Úspešnými  riešiteľmi  školského kola sú 3  žiaci :

Marek  Pavelka                   17 bodov

Petra Borovská                   12  bodov

Daniel  Keveš                     12  bodov

 

 Školského kola sa zúčastnilo 14 žiakov 6.A  triedy

Úspešnými  riešiteľmi  školského kola sú 4 žiaci :

Samuel  Bihal               17 bodov

Mária  Čubová              14 bodov

Alex  Vydra                  13  bodov

Ella  Jantošovičová       13 bodov

 

BLAHOŽELÁME!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POĎAKOVANIE

Žiaci aj pedagógovia základnej školy ďakujú rodine Brtáňovej, ktorá zasponzorovala ovocie do Mikulášskych balíčkov.

Ďakujeme.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia,

v dôsledku nezavineného zdržania dodania súčiastky bude havária kúrenia odstránená až v pondelok. Preto žiaci ZŠ nebudú mať 28.11.2016 obed.

MŠ na Školskej 6 bude v pondelok (28. 11. 2016) UZATVORENÁ, pretože kuchyňa a jedáleň nebudú v hygienicky vyhovujúcom stave.

Stravné bude upravené v najbližšom možnom termíne.

Príspevok za MŠ za december bude upravený o tento deň.

Plánované fotografovanie detí MŠ je zrušené. (Náhradný termín je 6. 12. 2016.)

 Nástup do MŠ je v utorok, 29. 11. 2016, v obvyklom čase.

Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

                                                                                  riaditeľka školy RNDr. Daniela Leštinská

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM           

Vážení rodičia.

Vzhľadom na prebiehajúce opravy v budove ŠJ Vám oznamujeme, že  24.11.2016 a 25.11.2016 /štvrtok  a piatok  /  sa nebude pre žiakov základnej školy variť v školskej jedálni.  Prevádzka ŠKD vo štvrtok je do 17.00 hod. a v piatok  do 15.00 hod.  Prosíme zabezpečiť deťom  väčšiu desiatu a obed.   Ďakujeme

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Zmena !!! dátumu návštevy čokoládovne v Kitsse :

9.11.2016 (8.11.2016 priniesť do školy pasy)

15.11.2016 (14.11.2016 priniesť do školy pasy)

V obidvoch turnusoch je odchod 13:30 a návrat cca 16:30

Deti si so sebou zoberú pitie ruksak alebo igelitku na čokoládu a vreckové smiley

OZNAM

Vážení rodičia žiakov ZŠ,

dňa 18.11.2016 udeľuje riaditeľka školy  žiakom ZŠ riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov , konkrétne z dôvodu výmeny podlahovej krytiny na chodbách v budove ZŠ, čo sa nedá urobiť za prevádzky školy. Zároveň obmedzujeme prevádzku v ŠKD 16.11. 2016 a 25.11.2016 do 15 00 z toho istého dôvodu. Podlahová krytina je na viacerých miestach poškodená a tiež zvlnená a hrozí nebezpečenstvo úrazu. Všetky poobedňajšie aktivity a prenájmy sú v tieto dni v budove školy zrušené.

Prevádzka MŠ je bez obmedzení.

RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka školy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM PRE RODIČOV   žiakov  základnej školy

 

Schválený príspevok vo výške 25 eur na žiaka sa bude posielať na číslo účtu OZ: 1110748006/1111, IBAN: SK4211110000001110748006 do  konca októbra

--------------------------------------

ŠKD - pripravuje

- tradičnú súťaž - DEŇ JABLKA - 25. 10. 2016, o najkrajšie, najväčšie a najmenšie jablko

- návštevu ČOKOLÁDOVNE v Kittsee - 8. 11. 2016 - I., II. a IV. oddelenie

                                            - 15. 11. 2016 - III., V. a VI. oddelenie 

- cena za návštevu: 3,50 €


 

Vážení rodičia a milé deti,

ŠKD dňa 04.10.2016 organizuje obľúbenú Šarkaniádu na futbalovom ihrisku v Chorvátskom Grobe v čase od 13:30 do 15:00 hod. Prosíme, aby si deti priniesli šarkany a dobrú náladu. Občerstvenie t.j. chlieb s masťou a cibuľou zabezpečíme aj tohto roku.

Tešíme sa na Vašu účasť


ORGANIZUJEME ZÁJAZD

pre žiakov a ich dospelý doprovod (rodičia, starí rodičia...).

Viac informácií: Z. Javorková, M. Bártová


                          

  VÝZVA

Vážení rodičia a starí rodičia, tých  ktorí máte viac disponibilného času, vyzývame k dobrovoľníckej pomoci pri prechádzaní detí cez prechod na ulici M. Urbana v školské dni v čase od  cca 7 30 do cca 7 55 . Deti sa na prechode dostávajú do kolíznych situácií, pretože niektorí vodiči nerešpektujú pravidlá cestnej premávky. Pomohlo by, keby deti na prechode niekto sprevádzal .

Ďakujeme

Leštinská, riaditeľka školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biela pastelka

Dňa 23. 09. 2016 (v piatok) sa naša škola zapojí do verejnej zbierky

Biela pastelka.

Pomôžte i Vy svojim dobrovoľným príspevkom ľudom v neľahkej životnej situácii.

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Viac info: www.bielapastelka.sk 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia, milí žiaci ,v tomto školskom roku sme pripravili nasledovné krúžky, z ktorých si môžete vybrať.

krúžky

názov

vyučuje

pre koho

kedy

cena

           

VP

výtvarný

p.Galbavá

1 .roč.

po.15 00

VP/60hod.

VP

prírodovedno-vlastivedný

p.Horváthová

2.+3.roč.

št.15 00

VP/60hod.

VP

tanečno-pohybový

p.Dubovcová

2.roč.

st.15 00

VP/60hod.

VP

animačný

p.Miklošíková

4.roč.

st.15 00

VP/60hod.

VP

stolové hry

p.Javorková

3.+4.roč.

št.15 00

VP/60hod.

VP

angličtina pre 3.a4. triedu

p.Chrtianska

3.a4.roč.

št.15 00

VP/60hod.

VP

športové hry

p.Šutorová

4.+.5+6. roč.

št 16 00

VP/60hod.

VP

francúzština pre začiatočníkov

p.Chrtianska

5.+6. roč.

st.14 00

VP/60hod.

VP

novinár

p.Urbanová

5.+6.roč.

po 14 00

VP/60hod.

VP

prírodovedno-vlastivedný

p.Urbanová

4.+5.+6. roč.

št.15 00

VP/60hod.

KvŠ

angličtina pre1. a2. triedu

lektor

1.+2.roč.

ut.15 00

39€/15 hod.

KvŠ

vedecké pokusy 1.

lektor

noví

po.15 00

56€/15hod.

KvŠ

vedecké pokusy 2.

lektor

pokročilí

po.16 00

56€/15hod.

KvŠ

elektro hry 1.

lektor

noví

st.15 00

56€/15hod

KvŠ

elektro hry 2.

lektor

pokročilí

st.16 00

56€/15 hod.

KvŠ

hip-hop a moderný tanec

lektor

všetci

pi.15 00

39€/15 hod.

vysvetlivky:

       

VP- vzdelávací poukaz, školský krúžok

       

KvŠ -  externá organizácia Krúžky v škole

       

 „Zelené“ krúžky ponúka škola a na ne odovzdáte v škole  vzdelávací poukaz. „Červené“ „ krúžky ponúka organizácia Krúžky v škole, prihlasovať sa treba výlučne u nich aj platba je pre túto organizáciu a škola poplatok na tieto krúžky nevyberá ( pozri leták Krúžky v škole).

Vybrať si môžete maximálne 2 krúžky ( s ohľadom na kapacitné a prevádzkové možnosti školy), a to buď dva červené,  alebo jeden červený a jeden zelený, alebo len jeden. Časy sú pevné, krúžky začínajú po príprave na vyučovanie v ŠKD . Krúžky napĺňame do počtu, ktorí si stanovia ich vedúci. Žiadame Vás, aby ste zvážili výber krúžku, pretože krúžky na vzdelávací poukaz sú po prihlásení povinné a pri neúčasti na nich je treba ospravedlnenie. Ak Vám nevyhovuje ponuka krúžkov, vzdelávací poukaz môžete použiť aj v iných organizáciách. Prihlasovanie na „zelené“ krúžky končí najneskôr 19.9.2016.Po tomto termíne vzdelávacie poukazy neprijmeme a tieto krúžky nie sú na priamu platbu. Prihlasovanie na „červené“ krúžky si riadi organizácia Krúžky v škole.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zoznam pomôcok pre školský rok 2016/17

 

1. ročník

 

ZOŠITY:

zošit s pomocnými linajkami 511                       6 ks

malý linajkový č. 511                                       2 ks

malý linajkový č. 512                                       2 ks

malý zošit č. 513                                            2 ks

malý čistý 520                                               4 ks

 malý zošit štvorčekový č.5110                        1 ks

malý slovníček                                               1 ks

obaly na zošity

obaly na  všetky učebnice a pracovné listy      

 

POMÔCKY   na VYV :

vodové farby

plochý štetec                                              2 ks (č.8 a č.12 )

guľatý štetec  (vlasový)                             2 ks  ( č.4 a č.8 )

stabilný pohár z plastu

voskovky

obrus na lavicu

nožnice

kúsok čistej handry        

farbičky

malé výkresy                                                   20ks

veľké výkresy                                                  10ks

farebný papier                                                 2 sady

tyčinkové lepidlo                                              2 ks

plastelína – veľké balenie

stará košeľa  na ochranu oblečenia

všetky pomôcky na VYV / okrem výkresov/ do papierovej škatule, alebo do kufríka  

 

INÉ POMÔCKY:

písacie potreby – modré perá 2 ks , odporúčame perá značky  „Tornádo“

ceruzky      3 ks   (mäkké)

guma

strúhadlo

 

Telesná výchova

úbor na TEV  v plátennom vrecku :  tepláky, cvičky, tričko krátky rukáv, krátke nohavice, tenisky s bielou podrážkou  - všetko podpísané

prezuvky - podpísané

desiatový obrúsok,  uterák

Tešíme sa na Vás.  

Helena Križanová 1.A, Mgr. Anna Molnárová 1.B


2. ročník

Hygienické potreby: uterák, toaletný papier (2-3 malé kotúčiky), 1 ks tekuté mydlo, 1 balík papierových vreckoviek, prezuvky (nesmie byť čierna podrážka, mali by byť uzatvorené kvôli bezpečnosti) – prezuvky prosím priniesť hneď v prvý deň do školy.

Telesná výchova: tričko, tepláky, krátke nohavice, ponožky, cvičky al. tenisky (s protišmykovou bielou podrážkou, pevne uzavreté, ideálne na šnúrky), nepovinne – tenká mikina.

Výtvarná výchova: IGELIT na pokrytie lavice (musí byť dostatočne veľký), poriadne nožnice – 1 ks malé + 1 ks stredné alebo veľké, 1 ks disperzné lepidlo (Wurstol alebo Herkules), obyčajné stredne veľké lepidlo (v tyčinke), temperové farby (min. 6 ks balenie), vodové farby, paleta na miešanie farieb, voskovky, obyčajné pastelky, štetce – 4 ks (musí obsahovať tenký, stredný aj veľý – guľaté, jeden ploský) + 1 hocijaký starý štetec (budeme používať na nanášanie disperzného lepidla), nádoba na vodu. Výkresy vo formáte A4 (malé) – 20 kusov, vo formáte A3 – 20 kusov, 1 sada 20 ks farebných papierov. Jednoduchý odev – staré tričko alebo zásterku (aby sa nezašpinili). Všetky pomôcky (okrem výkresov a papierov) prosím zabaliť do kufríka/škatule.

Zošity: malý slovníček na zapisovanie domácich úloh (vhodné sú už predtlačené slovníčky s tabuľkou), zošit č. 512 – 14 ks (široké linajky), zošit č. 523 – 8 ks, veľký čistý zošit č. 440 – 3 ks. Poznámka: zošity prosím NEVYPISOVAŤ ANI NEPODPISOVAŤ.

Iné pomôcky: plniace pero – 2 ks (tornádo, gumovateľným perám sa pokúsime zatiaľ vyhnúť), pravítko 30 cm, malé pravítko do peračníka, ceruza č. 2 – 2 kusy, strúhadlo, guma, FAREBNÉ PERÁ (aspoň 2 ks – ľubovoľné farby, len NESMIE byť červená, ani žiadna nevýrazná farba (napr. žltá, svelooranžová a pod.) – dieťa musí vidieť, čo napísalo), kancelársky papier – 200 ks/1 dieťa (alebo 2 deti 1 balík).

Obaly na zošity a učebnice by mali byť pevné a dostatočne veľké. Všetko musí byť obalené!

Všetky zošity a pomôcky priniesť do školy v priebehu prvého týždňa, čo možno najskôr.

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Anna Dubovcová 2.A, Mgr. Kamila Galbavá 2.B, Mgr.

Mária Svobodová 2.C (pani učiteľka zaslala rodičom vlastný zoznam pomôcok e-mailom)


3. ročník

Hygienické potreby: uterák, toaletný papier (2-3 malé kotúčiky), 1 ks tekuté mydlo, 1 balík papierových vreckoviek, prezúvky (nesmie byť čierna podrážka, mali by byť uzatvorené kvôli bezpečnosti) – prezúvky prosím priniesť hneď v prvý deň do školy.

Telesná výchova: tričko, tepláky, krátke nohavice, ponožky, cvičky al. tenisky (s protišmykovou bielou podrážkou, pevne uzavreté, ideálne na šnúrky), nepovinne – tenká mikina.

Výtvarná výchova: IGELIT na pokrytie lavice (musí byť dostatočne veľký), poriadne nožnice – 1 ks stredné alebo veľké, 1 ks disperzné lepidlo (Wurstol alebo Herkules), obyčajné stredne veľké lepidlo (v tyčinke), temperové farby (min. 6 ks balenie), vodové farby, paleta na miešanie farieb, voskovky, štetce – 3 ks alebo sada (musí obsahovať tenký, stredný aj veľký štetec – je jedno, či ploché alebo guľaté) + 1 hocijaký starý štetec (budeme používať na nanášanie disperzného lepidla), nádoba na vodu. Tvrdé papiere vo formáte A4 (malé) – 20 kusov, 1 sada/20 ks farebných papierov, 1 tuš a pierko na nanášanie tušu, 1 tenká čierna fixka + 1 hrubá čierna fixa. Všetky pomôcky (okrem výkresov a papierov) prosím zabaliť do kufríka/škatule a podpísať.

Poznámka: Veľké tvrdé výkresy A3 netreba kupovať, máme ich dostatok z minulého roka. Pomôcky, ktoré sú v dobrom stave, môžete použiť z minulého roka (aj farebné papiere).    

Zošity: malý slovníček na zapisovanie domácich úloh, zošit č. 523 – 20 ks, veľký čistý zošit č. 440 – 4 ks + 4ks podložka s riadkami. Poznámka: zošity prosím NEVYPISOVAŤ ANI NEPODPISOVAŤ.  

Iné pomôcky: plniace pero – 2 ks (tornádo, gumovateľným perám sa pokúsime úplne vyhnúť), pravítko 30 cm, malé pravítko do peračníka, ceruza č. 2 – 2 kusy, strúhadlo, guma, FAREBNÉ PERÁ (aspoň 2 ks – ľubovoľné farby, len NESMIE byť červená, ani žiadna nevýrazná farba (napr. žltá, svelooranžová a pod.) – dieťa musí vidieť, čo napísalo), kancelársky papier – 200 ks/1 dieťa (alebo 2 deti 1 balík), pastelky. V peračníku prosím nosiť aj malé nožnice.

Obaly na zošity a učebnice by mali byť pevné a dostatočne veľké. Všetko musí byť obalené!

 

Všetky zošity a pomôcky priniesť do školy v priebehu prvého týždňa čo možno najskôr.  Ďakujem a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

 

PaedDr. Katarína Blaščáková 3.A, Mgr. Lucia Horváthová 3.B, triedne učiteľky


4. ročník

ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  4. ROČNÍK

Školský rok:2015/2016

ZOŠITY:

veľký čistý stredne hrubý zošit                 4 ks

veľký linajkový zošit na Čitateľský denník (môže byť z minulého roka)

malý linajkový č. 523                             15 ks

malý čistý zošit                                         2 ks

notový                                                       1 ks – môže zostať aj z tretieho ročníka

malý slovníček č. 624                               4 ks (1 na zapisovanie DÚ, vhodné sú aj predtlačené 

                                                                           slovníčky s tabuľkou)                                          

obaly na zošity

obaly na  všetky učebnice a pracovné listy

 

POMÔCKY   na VYV :

veľké výkresy A3                                   20 ks  - nepodpisovať

malé výkresy   A4                                  20 ks   - nepodpisovať

temperové farby

vodové farby

voskovky

čierny tuš

plochý štetec                                              2 ks ( tenší a hrubší)

guľatý štetec                                              2 ks  ( tenší a hrubší)

paleta na miešanie farieb

pohár z plastu

obrus na pokrytie lavice (dostatočne veľký)

kvalitné nožnice

kúsok čistej handry

Všetky veci musia byť podpísané a uložené v krabici napr. od topánok! 

INÉ POMÔCKY:

písacie potreby – modré perá 2 ks(1 môže byť aj gumovateľné), zelené pero a iné farebné pero

ceruzky      5 ks   (mäkké)

guma

strúhadlo

farbičky

dlhé 30 cm pravítko

trojuholníkové pravítko s ryskou

kružidlo - najlepšie kovové

1 balík čistého papiera na kopírovanie formát A4

 

úbor na TEV  v plátennom vrecku :  tepláky, cvičky, tričko krátky rukáv, krátke nohavice, tenisky s protišmykovou bielou podrážkou, ponožky, nepovinne – tenká mikina  ( záleží od počasia, či pôjdeme cvičiť na dvor, alebo budeme v telocvični)

prezuvky v plátennom vrecku

 

Hneď v prvý  deň priniesť do školy:

-    prezuvky  v plátennom vrecku

-    písacie potreby a zrkadielko

 

Prosím priniesť pomôcky v priebehu prvého týždňa! Ďakujem!

Mgr. Gabriel Lengyel, triedny učiteľ 4.B

Mgr. Dana Miklošíková, triedna učiteľka 4.A zaslala rodičom zoznam pomôcok e-mailom.


5. ročník

Všeobecné: modré perá, farebné perá, ceruzy č.1, č.2, č.3 B:6 - 8, guma plastická aj obyčajná, strúhadlo, nožničky, podložky, zakladač na euro obaly, lepidlo, arabská guma (klovatina), bavlnená handrička, výkresy A3 – 20 kusov, paleta, temperové farby, štetec s tvrdými štetinami: č. 2, č. 8 – 10, tuš, rúčka na pierko, pierko, vodové farby, mäkký štetec: č. 2, č. 8 – 10, pohár na vodu, igelitový obrus na stôl, rysovacie pomôcky: kružidlo, uhlomer, pravítko s ryskou (2x), kalkulačka, dlhé pravítko, farbičky, fixky, lepiaca páska, obaly na zošity a učebnice

 

zošit  544   - 10 ks

zošit  veľký čistý  - 3 ks

zošit  veľký linajkový  - 2 ks

 

ostatné zošity upresníme v priebehu septembra po dohode s vyučujúcimi

Mgr. Martina Chrtianska, triedna učiteľka 5.A


6. ročník

Všeobecné: modré perá, farebné perá, ceruzy č.1, č.2, č.3 B:6 - 8, guma plastická aj obyčajná, strúhadlo, nožničky, podložky, zakladač na euro obaly, lepidlo, arabská guma (klovatina), bavlnená handrička, výkresy A3 – 20 kusov, paleta, temperové farby, štetec s tvrdými štetinami: č. 2, č. 8 – 10, tuš, rúčka na pierko, pierko, vodové farby, mäkký štetec: č. 2, č. 8 – 10, pohár na vodu, igelitový obrus na stôl, rysovacie pomôcky: kružidlo, uhlomer, pravítko s ryskou (2x), kalkulačka, dlhé pravítko, farbičky, fixky, lepiaca páska, obaly na zošity a učebnice

 

zošit  544   - 10 ks

zošit  veľký čistý  - 5 ks

zošit  veľký linajkový  - 5 ks

 

ostatné zošity upresníme v priebehu septembra po dohode s vyučujúcimi

Mgr. Kristína Urbanová, triedna učiteľka 6.A


Vážení rodičia budúcich prvákov,

 

pretože sa obci doposiaľ nepodarilo zabezpečiť výstavbu novej školy v časti obce Čierna voda, pre školský rok 2016/2017 bude pripravené náhradné riešenie v tzv. Klubovom dome. Klubový dom je budova oproti škole na Školskej ulici 4, v starej časti obce Chorvátsky Grob. Pripravované priestory budú postačujúce pre 3 triedy prvákov. V novej časti obce nie sú vyhovujúce priestory na zrealizovanie náhradného riešenia. Toto riešenie nie je ideálne, ale momentálne, aj pre krátkosť času do otvorenia nového školského roka, sa javí ako  jediné možné . Ak Vám z akýchkoľvek dôvodov toto riešenie nevyhovuje a rozhodli ste sa dieťa umiestniť do inej školy, oboznámte nás s touto skutočnosťou obratom na mail:

riaditel@skolachorvatskygrob.sk

 

Ďakujem

RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasujte za Obecný športový klub Chorvátsky Grob

 

Deti z našej obce majú záujem o futbalovú prípravku naozaj veľký. Trikrát týždenne sa na ihrisku stretá viac ako 40 chlapcov, ktorí dajú prednosť futbalu pred počítačom a s veľkým nasadením trénujú, aby si potom zmerali sily na futbalových stretnutiach so svojimi rovesníkmi z okolitých obcí.

Hlasovaním za Obecný športový klub, nám môžete pomôcť vyhrať nákup pomôcok, ktorými by sme radi skvalitnili prípravu detí na futbalové zápasy a nákup nových športových dresov, ktorými by mohli naši malí futbalisti dôstojne reprezentovať obec Chorvátsky Grob na športových podujatiach. 

Ďakujeme za podporu.

Hlasovanie na:       http://www.pomahajtesnami.sk/projekt/380

 


Vážení rodičia!

V ZŠ a MŠ na Školskej sa vyskytla infekčná detská tz. "Piata choroba". Prejavuje sa rôzne: výsypom, teplotami, bolesťami hlavy, zvracaním, aj ako chrípka. Je nebezpečná pre gravidné ženy.

 

 


OZNAMY

ŽIACI  ZO ŠVP  - Penzión Brest  prídu o 15.30 hod.

ŽIACI  ZO ŠVP  - Penzión pod Sitnom    prídu o 16.00 hod.


Oznam - ŠvP - Penzión BREST

23. 5. 2016 - Milí rodičia, 

cesta prebehla v úplnom poriadku, už sme sa ubytovali

a tešíme sa  na nové zážitky .

Vaše detiOznam - ŠvP - Penzión pod Sitnom

21. 5. 2016 - Pozdravujeme rodičov, cesta prebehla v úplnom poriadku. Deti sú už ubytované, tešia sa na nové zážitky a užívajú si prvé popoludnie v ŠvP.


 

Vážení rodičia, najmä oteckovia.

Pozývame Vás na brigádu - vykopanie jám na sadenie stromov novozakladanej lipovej aleje

v areáli ZŠ s MŠ  v Chorvátskom Grobe.  

Brigáda sa uskutoční  11.mája  2016 od 15.00 hod.

 Ďakujeme za pomoc. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia žiakov  ZŠ,

pozývame  Vás na stretnutie rodičov  dňa  19.apríla 2016  

od 16.30 hod do  18.00 hod.

Vedenie školy

.......................................................................................................................................................................

LIGA PROTI  RAKOVINE  PORIADA 20.ROČNÍK

VEREJNOPROSPEŠNEJ ZBIERKY

 

DEŇ NARCISOV

PIATOK

  15.4.2016

POMÔŽETE?


Vážení rodičia a milí predškoláci!

Pozývame Vás na slávnostný zápis do 1. ročníka.

Zápis sa uskutoční v hlavnej budove ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe na Školskej ulici 4.

Termín zápisu:

Piatok 8.4.2016 - od 15.00 hod.    do 19.00 hod.

Sobota 9.4.2016 - od 09.00 hod.   do 12.00 hod.

 

Ak sa z vážnych príčin nemôžete zápisu v uvedených dňoch zúčastniť, kontaktujte nás čo najskôr na mailovej adrese: riaditel@skolachorvatskygrob.sk

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
 - občiansky preukaz (identifikačnú kartu)

 - originál rodného listu dieťaťa

-  podľa potreby originál relevantného dokladu o zdravotnom postihnutí dieťaťa

- podľa potreby  odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP k odkladu školskej dochádzky a žiadosť o odklad

 

Žiadosť o prijatie  do 1.roč. ZŠ a ostatné tlačivá si môžete stiahnuť na webovej stránke školy v záložke“ Dokumenty na stiahnutie“,  alebo vyzdvihnúť na riaditeľstve ZŠ s MŠ a vopred vyplniť.  Ďakujeme.

 

TEŠIME SA NA STRETNUTIE  S VAMI A VAŠIMI  DEŤMI  !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky prijatia žiakov do prvého ročníka ZŠ.

Podľa § 60  školského zákonač.245/2008

 

-  ZŠ s MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob   na  primárne  vzdelávanie  prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia  povinnej školskej   dochádzky podľa § 19  zákona 245/2008  ( školský zákon) a o  prijatie ktorého na základe zápisu podľa §20 ods.2 požiadal zákonný zástupca dieťaťa. Škola prijíma deti s trvalým bydliskom v obci Chorvátsky Grob.

- Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6. rok veku k 31.8.2016 a dosiahlo školskú zrelosť. V prípade potvrdených pochybností o dosiahnutí školskej zrelosti alebo iných problémoch môžu rodičia k zápisu dieťaťa doručiť  odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast  a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP  a požiadať o odklad školskej dochádzky.

- Na základné vzdelávanie možno prijať výnimočne aj dieťa, ktoré ešte k 31.8.2016 nedovŕšilo 6. rok veku a to po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP a  všeobecného  lekára pre deti a dorast.

-O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

........................................................................................................................................................................

Oznam o zápise do MŠ

 

V dňoch  4.5. (streda) a 5.5. (štvrtok) 2016,

 v čase od 8 00 do 17 00 hod., budeme v budove ZŠ

 s MŠ na Školskej 4 realizovať zápis detí do MŠ.

 

Prineste si prosím:

 1. vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 2. ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 3. rodný list dieťaťa,
 4. OP zákonného zástupcu.

 

Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie sú dostupné na webovej stránke školy v záložke:“ Dokumenty na stiahnutie“

V Chorvátskom Grobe 8.3.2016

RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritériá prijatia do MŠ pre školský rok 2016/2017

 1. Kritéria prijatia  v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 

 • dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov
 • dieťa s odloženou školskou dochádzkou
 • dieťaťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

 

 1. Interné kritéria prijatia

/v prípade zvýšeného záujmu o MŠ , prekračujúceho kapacitu MŠ /:

 

 • dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky ku dňu 31.08.2016
 • dieťa a aspoň jeden z rodičov s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe alebo relevantným dokladom o budúcej kolaudácii (v štádiu riešenia)
 • podanie žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie v čase riadneho zápisu

 

Postup prijímacieho konania:

Po ukončení riadneho zápisu budú deti spĺňajúce kritériá zoradené podľa veku od najstaršieho. Rozhodnutia budú vydávané podľa tohto zoznamu až do naplnenia kapacity materskej školy.

 

RNDr. Daniela Leštinská

 

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa nachádza na webovej stránke ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob  v záložke „ Dokumenty na stiahnutie“, alebo sa poskytne do rúk v materskej škole.

 


UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV VÝLETU DO ČOKOLÁDOVNE

Deň odcodu: 10. marec 2016

Čas odchodu: 13:30

Nezabudnite si cestovný pas, pitie, ruksak, vreckové.

 


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


2015__Vyhlasenie-2_-2015.pdf

2015_Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_2_.doc

Navratka_rodicia.doc

2015Potvrdenie_o_vykone_dobrovolnickej_cinnosti_prijimatel_ZS_a_MS_Chorvatsky_Grob2015_vseobecne.doc

2015Potvrdenie_o_vykone_dobrovolnickej_cinnosti_vysielajuca_org.OZ_(3).doc


 

Vážení rodičia, upozorňujeme na potrebu uvádzať pri úhradách číslo účtu vo forme  

                                                                          IBAN 

Platby škole si nastavte takto:

                                                                                       Číslo účtu                         IBAN

 

Školská jedáleň   (strava ZŠ. MŠ ):           6607569006/5600               SK69 5600 0000 0066 0756 9006

 

Poplatky od rodičov MŠ Školská 4 , ŠKD: 6607562007/5600                   SK86 5600 0000 0066 0756 2007

 

Poplatky od rodičov MŠ Rubínova 1:        6607566008/5600              SK20 5600 0000 0066 0756 6008

 

Pri tejto príležitosti si skontrolujte aj dátumy odchodu Vašich  platieb, aby boli v súlade s VZN ( strava vopred, ostatné do 10 dňa v danom mesiaci! )

Ďakujeme . Leštinská

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR! Dôležitý oznam.

Vážení rodičia, pretože s problémom  vši detskej sa stretávame opakovane , zavádzame s okamžitou platnosťou v ZŠ nasledovné dlhodobé opatrenia :

 1. Každý týždeň v piatok musí dieťa zobrať domov všetky veci – úbor, papuče, uteráčik, čiapky, šály..., skrinky  a lavičky musia ostať prázdne. Nevybraté veci  ( napr. ak je dieťa choré) upratovačka sústredí do vreca a vrece bude po dobu 2 týždňov v kotolni. Po tejto dobe budú veci vyhodené do kontajnera. Veci, ktoré nebudú v priebehu týždňa ukladané do skriniek,  ( pohádzané na skrinkách a lavičkách ) budú premiestnené do prúteného koša na chodbe a v piatok vo vreci vynesené ho kotolne, kde budú tiež 2 týždne čakať na majiteľa. Rodičia, hľadajúci stratené a zabudnuté  veci si  ich teda v priebehu týždňa nájdu v prútenom koši, potom už len na požiadanie v kotolni.
 2.  Deti si pri príchode do jedálne vložia šál a čiapku do rukáva a rukavice do vrecka a potom si zavesia bundu/kabát na vešiak. V priebehu krátkeho času budú vešiačiky doplnené.
 3. Rodičia by mali pravidelne týždenne v záujme dieťaťa  kontrolovať mu  hlavu a pri zistení vší zabezpečiť ich  odstránenie.
 4. V prípade, že v škole nájdeme pri námatkových kontrolách ( najmä pri podozrení  - dieťa, ktoré sa často škrabe na hlave, je nepokojné a pod....) v hlave detí lezúce vši , dieťa bude vyňaté z kolektívu a rodič je povinný si ho vyzdvihnúť a následne priviesť do školy s potvrdením od lekára , že dieťa už nie je hostiteľom a potenciálnym  prenášačom parazita.

Opatrenie aktuálne:

Okrem hore popísaného

 1. žiadame rodičov VŠETKÝCH detí V ŽS AJ MŠ o kontrolu a preventívny zákrok alebo odstránenie vší a hníd v tento víkend 23.1. 2016 a 24.1. 2016 .Žiadame dodržať jednotný spoločný termín. Inak opatrenie nebude účinné!  V pondelok budeme námatkovo kontrolovať hlavy detí a ak sa nájdu vši, postupujeme podľa vyššie uvedeného.

 

 1. 22. 1. 2016 bude upratovačka na skrinky a koberce aplikovať dezinfekčný postrek.

 

 

Verím, že spoločnými silami sa podarí problém minimalizovať.

21.1.2016                                                                                             Daniela Leštinská, riaditeľka školy

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 4, Chorvátsky Grob,

hľadá upratovačku

na elokované pracovisko materskej školy so sídlom na Rubínovej 1 v Chorvátskom Grobe,

s nástupom ihneď.

Možnosť TPP. Dostupnosť pracoviska MHD.

Kontakt: 0911 964966


 Pripravujeme!

 

Milé deti, važení rodičia a aj deti nedružinári, 

srdečne Vás pozývame na sobotňajsí výlet do Budapešti.

NÁVŠTEVA TROPIKÁRIA

a prehliadka mesta

Kedy? 13. 2. 2016 (soboda)          Odchod: 7:30 h

Cena: 25 € dieťa, 27 € rodič          Príchod: 18:00 - 18:30 h

V cene je zahrnutá doprava, vstupné, poistné, DPH, sprievodca, insolventnosť CK.

Prihlásiť sa môžete u p. vychovávateľky Bártovej do 27. 1. 2016.


 

 

Váž. ro               Vážení rodičia, prajeme Vám krásne a spokojné sviatky.

                 Oznamujeme Vám zmenu termínu  ZRPŠ.  Stretnutia rodičov  sa uskutočnia

                 v  utorok 19.1.2016.  Vedenie školy

                         

Dňa  22.12.2015  v utorok sa uskutoční pre žiakov  ZŠ  vianočný koncert v kostole. V prípade, že si neprajete, aby  sa Vaše dieťa   zúčastnilo tejto akcie,  prosíme Vás oznámte to na riaditel@skolachorvatsky grob.sk  a my zabezpečíme  dozor  v škole.

 

Oznamujeme Vám, že vianočné prázdniny budú od 23.12.2015 do 7.1.2016 .

Riaditeľka školy udeľuje žiakom ZŠ  dňa  8.1.2016   (v piatok)  riaditeľské voľno,  nástup žiakov do školy po prázdninách a voľne je v pondelok  11.1.2016.

 

Ďalej oznamujeme, že od 11.01.2016 sa OBNOVUJE pôvodný prevádzkový čas ŠKD a bude nasledovný:

6:45 h - 17:00 h

Prevádzka ŠKD  bola prerokovaná a odsúhlasená na rade školy, odsúhlasená zriaďovateľom a riaditeľstvom ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob, Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ  RODIČIA  ŽIAKOV  ZŠ

Pozývame Vás na plenárnu schôdzu  rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční  vo štvrtok    19.11.2015  o 16.30 hod v školskej jedálni, za účelom  voľby zástupcu rodičov  ZŠ  do  RADY ŠKOLY.  Po skončení  volieb sa uskutočnia  triedne aktívy  rodičov  v kmeňových triedach  ZŠ.  Ak máte záujem pracovať v rade školy  pošlite mail na adresu  vedenia školy a zapíšeme Vás  na kandidátku.   

Tešíme sa na stretnutie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení  rodičia.

Oznamujeme  Vám, že dňa 16.11.2015  - v pondelok žiaci 1.a 2.ročníka  ZŠ navštívia predstavenie SĽUK  Gašparko v Rusovciach.  Odchod spred budovy školy  je o 8.00 hod., predpokladaný   príchod medzi  12.-12.30 hod.  Činnosť   ŠKD je bez  zmeny.

 Žiaci 3. a 4. ročníka majú vyučovanie podľa  rozvrhu. 

Žiaci  5. ročníka  píšu  nácvičný  test na  „Testovanie 5“. Ich účasť  je nutná. Vyučovanie piatakov  končí o 12.40 hod.

Prevádzka  MŠ  je bez zmeny.

D.Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia

V pondelok  14.9.2015  sa uskutočnia  didaktické hry v prírode pre 1. stupeň  ZŠ a účelové hry v prírode pre 5. ročník ZŠ. Nástup žiakov je na školskom dvore  pred  tribúnou. Ranná družina  je otvorená do 7. 30 hod.

Hry sa konajú v čase od 8.00 hod-  do 11.45 hod.  pre 1. stupeň a do 12. 40 hod. pre  5. ročník.

Žiaci musia mať pevnú obuv, pršiplášť, desiatu a obväzový materiál,  všetko zbalené v ruksaku a nie v igelitke.

ŠKD je popoludní v riadnej prevádzke. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  5.ročník

Školský rok:2015/2016

 

 

Všeobecné: modré perá, farebné perá, ceruzy č.1, č.2, č.3 B:6 - 8, guma plastická aj obyčajná, strúhadlo, nožničky, podložky, zakladač na euro obaly, lepidlo, arabská guma (klovatina), bavlnená handrička, výkresy A3 – 20 kusov, paleta, temperové farby, štetec s tvrdými štetinami: č. 2, č. 8 – 10, tuš, rúčka na pierko, pierko, vodové farby, mäkký štetec: č. 2, č. 8 – 10, igelitový obrus na stôl, rysovacie pomôcky: kružidlo, uhlomer, pravítko s ryskou (2x), kalkulačka, dlhé pravítko, , farbičky, lepiaca páska, obaly na zošity a učebnice

 

zošit  544   - 10 ks

zošit  veľký čistý  - 3 ks

zošit  veľký linajkový  - 2 ks

slovníček   2 ks

 

ostatné zošity upresníme v  priebehu septembra  po dohode s vyučujúcimi

 

  Vitajte opäť v škole.  TU  Ľ.Košťáliková

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  4. ROČNÍK

Školský rok:2015/2016

ZOŠITY:

veľký čistý stredne hrubý zošit                 4 ks

veľký linajkový zošit na Čitateľský denník (môže byť z minulého roka)

malý linajkový č. 523                             15 ks

malý čistý zošit                                         2 ks

notový                                                       1 ks – môže zostať aj z tretieho ročníka

malý slovníček č. 624                               4 ks (1 na zapisovanie DÚ, vhodné sú aj predtlačené 

                                                                           slovníčky s tabuľkou)                                          

obaly na zošity

obaly na  všetky učebnice a pracovné listy

 

POMÔCKY   na VYV :

veľké výkresy A3                                   20 ks  - nepodpisovať

malé výkresy   A4                                  20 ks   - nepodpisovať

temperové farby

vodové farby

voskovky

čierny tuš

plochý štetec                                              2 ks ( tenší a hrubší)

guľatý štetec                                              2 ks  ( tenší a hrubší)

paleta na miešanie farieb

pohár z plastu

obrus na pokrytie lavice (dostatočne veľký)

kvalitné nožnice

kúsok čistej handry

Všetky veci musia byť podpísané a uložené v krabici napr. od topánok! 

INÉ POMÔCKY:

písacie potreby – modré perá 2 ks(1 môže byť aj gumovateľné), zelené pero a iné farebné pero

ceruzky      5 ks   (mäkké)

guma

strúhadlo

farbičky

dlhé 30 cm pravítko

trojuholníkové pravítko s ryskou

kružidlo - najlepšie kovové

1 balík čistého papiera na kopírovanie formát A4

 

úbor na TEV  v plátennom vrecku :  tepláky, cvičky, tričko krátky rukáv, krátke nohavice, tenisky s protišmykovou bielou podrážkou, ponožky, nepovinne – tenká mikina  ( záleží od počasia, či pôjdeme cvičiť na dvor, alebo budeme v telocvični)

prezuvky v plátennom vrecku

 

Hneď v prvý  deň priniesť do školy:

-    prezuvky  v plátennom vrecku

-    písacie potreby a zrkadielko

 

Prosím priniesť pomôcky v priebehu prvého týždňa! Ďakujem!

Teším  sa na stretnutie.  TU   Mgr.  A. Dubovcová

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  3. ROČ.

Školský rok:2015/2016

Zošit č. 523                                      20 ks

Zošit č. 520                                         2 ks + podložka

Zošit na hudobnú výchovu                 1 ks

Zošit veľký čistý stredne hrubý           2 ks

Zošit veľký linajkový  stredne hrubý   1 ks  

obaly na zošity

malé slovníčky                                   3 ks

ZOŠITY NEVYPISOVAŤ ANI NEPODPISOVAŤ !!!

 

výkresy A3 20 ks

výkresy A4 20 ks

úbor na telesnú výchovu označený menom vo vrecúšku

prezuvky vo vrecku

uterák, mydlo- tekuté

vreckovky 10 ks

toaletný papier

farebné papiere 1 sada

ploché štetce 2 ks

okrúhle štetce 2 ks

čierny tuš + drievko

voskové farbičky

fixky

na výtvarnú výchovu pomôcky  dať do  škatule od  topánok

 

temperové farby v tube

igelit na lavicu

vrecko na výtvarné potreby

handra na štetce

nádoba na vodu

lepidlo lepiaca páska

nožnice

plastelína

ceruzku č. 2, č. 3

modré perá     2 ks                 /  1 ks  obyčajné,  1 ks  môže byť gumovateľné/

zelené pero

farebné ceruzky

guma, strúhadlo

trojuholníkové pravítko s ryskou

kružidlo - kovové

1 balík kancelárskeho papiera

 

Tešia sa na Vás:

TU   3.A   -  Mgr. Dana  Miklošíková

TU   3.B  -   Mgr. Gabriel Lengyel

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoznam pomôcok – II.A, II.B

šk. rok  2015/2016

Hygienické potreby: uterák, toaletný papier (2-3 malé kotúčiky), 1 ks tekuté mydlo, 1 balík papierových vreckoviek, prezúvky (nesmie byť čierna podrážka, mali by byť uzatvorené kvôli bezpečnosti) – prezúvky prosím priniesť hneď v prvý deň do školy.

Telesná výchova: tričko, tepláky, krátke nohavice, ponožky, cvičky al. tenisky (s protišmykovou bielou podrážkou, pevne uzavreté, ideálne na šnúrky), nepovinne – tenká mikina.

Výtvarná výchova: IGELIT na pokrytie lavice (musí byť dostatočne veľký), poriadne nožnice – 1 ks malé + 1 ks stredné alebo veľké, 1 ks disperzné lepidlo (Wurstol alebo Herkules), obyčajné stredne veľké lepidlo (v tyčinke), temperové farby (min. 6 ks balenie), vodové farby, paleta na miešanie farieb, voskovky, obyčajné pastelky, štetce – 3 ks alebo sada (musí obsahovať tenký, stredný aj veľký štetec – je jedno, či ploché alebo guľaté) + 1 hocijaký starý štetec (budeme používať na nanášanie disperzného lepidla), nádoba na vodu. Tvrdé papiere vo formáte A4 (malé) – 20 kusov, vo formáte A3 – 20 kusov, 1 sada 20 ks farebných papierov . Všetky pomôcky (okrem výkresov a papierov) prosím zabaliť do kufríka/škatule.  

Zošity: malý slovníček na zapisovanie domácich úloh (vhodné sú už predtlačené slovníčky s tabuľkou), zošit č. 522 – 8 ks (široké linajky, 20 listový, príp. č. 512 viac kusov), zošit č. 523 – 8 ks, veľký čistý zošit č. 440 – 3 ks. Poznámka: zošity prosím NEVYPISOVAŤ ANI NEPODPISOVAŤ.  

Iné pomôcky: plniace pero – 2 ks (tornádo, gumovateľným perám sa pokúsime zatiaľ vyhnúť), pravítko 30 cm, malé pravítko do peračníka, ceruza č. 2 – 2 kusy, strúhadlo, guma, FAREBNÉ PERÁ (aspoň 2 ks – ľubovoľné farby, len NESMIE byť červená, ani žiadna nevýrazná farba (napr. žltá, svelooranžová a pod.) – dieťa musí vidieť, čo napísalo), kancelársky papier – 200 ks/1 dieťa (alebo 2 deti 1 balík).

Obaly na zošity a učebnice by mali byť pevné a dostatočne veľké. Všetko musí byť obalené!

 

Všetky zošity a pomôcky priniesť do školy v priebehu prvého týždňa čo možno najskôr. Deti z bývalej 1.B triedy nech si prinesú aj zakladače.  Ďakujem a teším sa na spoluprácu J.  

 

PaedDr. Katarína Blaščáková, triedna učiteľka 2.A

Mgr. Lucia  Horváthová,  triedna učiteľka 2.B

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ prijme s nástupom ihneď upratovačku pre pracovisko MŠ na Rubínovej 1 ( OC MONAR).

V prípade záujmu píšte na : riaditel@skolachorvatskygrob.sk , alebo volajte 02 45996410.

Leštinská, riaditeľka

 

Milí rodičia našich prvákov

začiatok školského roka sa nezadržateľne blíži a Vaše deti už chcú mať prvácke aktovky naplnené pomôckami.  

Tu je zoznam pomôcok  :

ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  1. ROČNÍK

Školský rok:2015/2016

 

 

ZOŠITY:

zošit s pomocnými linajkami 511                       6 ks

malý linajkový č. 511                                       2 ks

malý linajkový č. 512                                       2 ks

malý zošit č. 513                                            2 ks

malý čistý 520                                               4 ks

 malý zošit štvorčekový č.5110                        1 ks

malý slovníček                                               1 ks

obaly na zošity

obaly na  všetky učebnice a pracovné listy      

 

POMÔCKY   na VYV :

vodové farby

plochý štetec                                              2 ks (č.8 a č.12 )

guľatý štetec  (vlasový)                             2 ks  ( č.4 a č.8 )

stabilný pohár z plastu

voskovky

obrus na lavicu

nožnice

kúsok čistej handry        

farbičky

malé výkresy                                                   20ks

veľké výkresy                                                  10ks

farebný papier                 &nb

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410
  mobil RŠ: 0911533680

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria