Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Základné informácie Naše akcie

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Vychovny_program_2018.docx

Ranne_a_konciace_sluzby.docx

ODDELENIE

TRIEDY

VYCHOVÁVATEĽKA

1.oddelenie  Školská 4 (v triede 1.A)

1.A ,2.A, 5.A

Zuzana Javorková

2.oddelenie  Školská 4 (v triede 2.A)

1.B , 2.A

Ing. Irena Balay

3.oddelenie  Školská 4 (v triede 3.A)

3.A , 4.A

Tatiana Krippelová

4.oddelenie  Javorová alej (v triede 1.C)

1.C, časť1.E, po 15.00 časť 1.F

Jana Holub Slúková

5.oddelenie   Javorová alej (v triede 1.D)

trieda:1.D, časť 1.E, po 15.00 časť 1. F 

Bc. Ivana Šimeková

6.oddelenie   Javorová alej ( v triede 1.F)

1.F 

Mgr. Kamila Galbavá

7.oddelenie   Javorová Alej (v triede 2.B)

trieda: 2.B, 3.C 

Mária Bártová

8.oddelenie   Javorová alej (v triede 1.E)

trieda: 2.C, 3.B

Natália Falzon Barthet

9.oddelenie   Javorová alej (v triede 4.C)

4.B, 4.C

Mgr. Ladislav Večera

 

Režim dňa

Pred vyučovaním : 06:45 – 08:00 /ranná služba/

- príchod detí do ŠKD
- oddychové a relaxačné činnosti
- presun detí z ŠKD do tried

Po vyučovaní :

11,45 – 12,00 – príchod detí do ŠKD, príprava na obed, hygiena
12,00 – 13,30 – obed / podľa rozvrhu /
12,30 – 13,00 – oddychová činnosť
13,00 – 14,00 – rekreačná činnosť
14,00 – 14,45 – príprava na vyučovanie
14,45 – 15,00 – hygiena, olovrant
15,00 – 16,00 – záujmová činnosť
16,00 – 17,00 – pobyt vonku alebo v zbernej triede

Režim dňa je zhodný aj pre deti po 5.vyučovacej hodine (od 12,40) a aj po
6.vyučovacej hodine(od 13,30),s ohľadom na časový posun.

Školská 4 : deti v rannom klube v čase od 06:45 – 07:40 a v zbernom klube od
16:00 – 17:00 v triede 1.A

Javorová alej : deti v rannom klube v čase od 06:45 – 07:40 a v zbernom klube
od 16:00 – 17:00 sú v herni na prízemí

PREBERANIE DETÍ A PRECHODY MEDZI KRÚŽKAMI


Dieťa preberá zo ŠKD zákonný zástupca alebo splnomocnená osoba OSOBNE v príslušnom oddelení, ktoré ich dieťa navštevuje, pokiaľ nie je PÍSOMNE uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa zo ŠKD (napr. dieťa chodí samo). Rodič prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu uvedie písomne, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke oddelenia takisto písomne. Dieťa nebude uvoľnené na základe telefonátu.


V čase keď sme na školskom dvore, si rodič takisto musí prísť po dieťa OSOBNE a odchod dieťaťa oznámi vychovávateľke.


V prípade ak dieťa chodí samo domov (bez doprovodu zodpovednej osoby), či už pravidelne (každý deň) alebo nepravidelne (iba niektoré dni v týždni), rodič je tento spôsob odchodu dieťaťa povinný oznámiť vychovávateľke PÍSOMNÝM spôsobom (na lístok, ktorý dieťa odovzdá), kde uvedie svoje meno, meno dieťaťa, čas odchodu dieťaťa zo ŠKD a podpis. Inak dieťa nebude uvoľnené zo ŠKD, až pokým si po neho príde rodič alebo splnomocnená osoba.


Akékoľvek odchýlky v dochádzke resp. o spôsobe odchodu (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané v splnomocnení alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok alebo iné...) oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke PÍSOMNÝM spôsobom. Sprostredkované odkazy prostredníctvom detí alebo na základe telefonátu sú neprijateľné a v žiadnom prípade nebudú akceptované.


Zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD (t.j. od jeho príchodu až po odchod), preberá vychovávateľka oddelenia, ktoré dieťa navštevuje. Počas krúžkovej činnosti v škole, popoludňajšieho vyučovania v škole v čase pobytu dieťaťa v ŠKD, je za dieťa zodpovedný lektor, resp. učiteľ poverený vedením aktivity. Jeho zodpovednosť začína vyzdvihnutím dieťaťa zo ŠKD a končí jeho odovzdaním v klube po skončení aktivity.


Pri záujmovej/krúžkovej činnosti organizovanej inou inštitúciou ako škola (napr. ZUŠ, chorvátsky jazyk, platené krúžky na škole a pod.) zodpovednosť za prechod dieťaťa preberá zákonný zástupca, rovnako tak zákonný zástupca zodpovedá za príchod dieťaťa na rannú službu ŠKD a odchod dieťaťa zo ŠKD.

 

 

 

Prihlasovanie detí do ŠKD

Deti do ŠKD prijímame na základe písomnej žiadosti a zaplatením poplatku za pobyt v ŠKD.

 

Mesačný poplatok za ŠKD 

Výšku poplatkov a doplňujúce informácie nájdete https://zschgrob.edupage.org/text13/ .

Aktuálne informácie o variabilnom symbole nájdete na https://zschgrob.edupage.org/login/ po prihlásení ako rodič/zákonný zástupca.

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:45 h
  vedúca školskej jedálne Školská 4: Jitka Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk
  vedúca školskej jedálne Javorová alej 1: Ing.Alena Kordevová
  e-mail:
  kordevova@skolachorvatskygrob.sk


  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASCagendy a EDUpage:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria