• Zápisnice RZ

    • ZÁPISNICA

     z plenárneho rodičovského RZ Materskej školy v Chorvátskom Grobe, Školská 6, pre školský rok 2017/2018 zo dňa 21.09.2017

      

     Základná škola s Materskou školou, Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob

     Dňa: 21.09.2017

     Miesto: jedáleň ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

     Prítomní: 

     riaditeľ: pani Leštinská, zástupca za MŠ: pani Kabátová, pani učiteľky všetkých tried MŠ a rodičia podľa prezenčnej listiny

     Program:

     1. Otvorenie, uvítanie rodičov

     2. Informácie zo ŠJ

     3. Krúžková činnosť v MŠ

     4. Kurzy v MŠ

     5. Správa o hospodárení z prostriedkov rodičov za šk. rok 2016-2017

     6. Predstavenie vedenia ZŠ s MŠ a personálu MŠ Školská

     7. Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

     8. Prerokovanie školského poriadku MŠ

     9. Rôzne

     10. Voľba členov do výboru rady rodičov pri OZ ZŠ MŠ

     11. Informácia o akciách plánovaných v spolupráci s rodičmi a deťmi

     12. Odsúhlasenie príspevku do OZ – „Dar rodičov“

     13. Odsúhlasenie nákup UP / hračiek k Vianociam.

     14. Poďakovanie za účasť, záver.

      

     1. Pani Lucia Ježeková Havlíková za radu rodičov privítala rodičov na plenárnom rodičovskom združení. Písanie zápisnice pani Pekárková.

     2. Pani Kabátová požiadala rodičov aby pri platbách za stravu uvádzali správny variabilný symbol a to, že var. symbol majú deti iný než minulý školský rok.

     3.Krúžková činnosť – ponuka. Zástupca z občianského združenia Smelo do sveta! o.z., p. Vlašicová, predstavila ponuku na oboznamovanie detí s anglickým jazykom ENGLISH PLAYTIME. Oboznamovanie s anglickým jazykom je určené hlavne pre predškolákov, bude prebiehať 2x do týždňa v priestoroch MŠ, cena 10 eur na mesiac. Dieťa je potrebné prihlásiť u tr. p. učiteľky.

     4.Kurzy – ponuka. Pani Kabátová oboznámila rodičov o ponuke firmy Happykids na plávanie a korčuľovanie  pre deti v Petržalke. Kurz plávania prebehne 23.10.-27.10.2017. Tr. p. učiteľke je potrebné dieťa prihlásiť do 6.10.2017 a zaplatiť poplatok za kurz a dopravu (spolu 60 €).

     5. Pani Lucia Ježeková Havlíková informovala o stave financií. V školskom roku 2016/2017 bol ročný príspevok na jedno dieťa 65,-eur na potreby, aktivity, výlety, divadielka, dielne, darčeky ... Zostatok činil na účte 1 566,75 eur. Príloha xls vyúčtovanie jednotlivých aktivít.

     6. Pani Kabátová predstavila pani učiteľky jednotlivých tried.

     7. Pani Kabátová predstavila školský vzdelávací program „Adamkov a Evičkin rok v materskej škole“.Motto ŠkVP: “Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“ (H. Ch.Andersen)

      

     8. Rodičia boli oboznámení s niektorými bodmi školského poriadku MŠ. Tento bude k nahliadnutiu na hl. nástenkách elokovaných pracovísk MŠ a jeho prečítanie bude potrebné potvrdiť podpisom na str.42 dokumentu. Školský poriadok obsahuje práva, povinnosti detí, rodičov a pedagogických zamestnancov, prevádzku, celkovú organizáciu (v šatni, v umyvárni, v spálni, výlety ...), delenie tried, denný poriadok, úsporný režim pri malom počte detí, bezpečnosť a ochranu zdravia detí, kritériá pri nástupe-podľa veku, zaraďovanie detí do tried podľa veku ... Úrad verejného zdravotníctva v Bratislave stanovil podľa kritérií presný počet detí na triedu. V MŠ je v tomto šk. r. 65 detí. Prevádzkový čas je od 6:45 do 17:00. 3.trieda je schádzacia. Pani Kabátová upozornila na:

     - potvrdiť písomným vyhlásením pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole po chorobe, že dieťa je zdravé, neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie;

      

     - dávať do MŠ len zdravé deti, choré dieťa ohrozuje iné deti a aj personál;

     - každú zmenu v dokladoch  hlásiť riaditeľke (zástupkyni pre MŠ), triednej učiteľke;

     - poplatky - strava sú k nasledujúcemu mesiacu, platiť do 20.-teho v mesiaci;

     - príspevok do MŠ vo výške 60eur mesačne PLATIŤ do 10.dňa v mesiaci (Aby bol príspevok za MŠ na účte !), neupravovať si sumu a priniesť doklad o úhrade;

     - na vyzdvihnutie dieťaťa inou (staršia ako 10 rokov) osobou ako rodičom, je potrebné písomne splnomocnenie;

     - pri PEDIKULÓZE  (vši) okamžite informovať triednu učiteľku, všetky veci  je potrebné zobrať- aj posteľnú bielizeň;

     - pred prázdninami žiakov ZŠ, letnými prázdninami ZÁVAZNE podpisovať prieskum dochádzky. Ak dieťa nepríde, príspevok za MŠ sa od týchto rodičov bude vyžadovať;

     - vyjadrenie z Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom stravovania detí v MŠ na zaslané požiadavky rodičov je možné si prečítať na nástenke;

     - súdom upravený styk rodiča s dieťaťom oznámiť riaditeľke (je nutné doložiť rozhodnutím zo súdu).

     9. Rôzne:

     Pani Kabátová poprosila rodičov, aby pre deti, ktoré majú alergiu na mydlo, priniesli z domu vlastné mydlo.

     V MŠ na Školskej sa bude robiť prieskum – ak by sa otvorila v priebehu šk. roku nová MŠ na Javorovej aleji – či budú/nebudú chcieť rodičia z Čiernej vody preradiť deti na Javorovú alej.

     Pani Kabátová poďakovala za poskytnutie 2% z daní pre MŠ. V uplynulom roku boli zakúpené do oboch MŠ podľa požiadaviek a potreby MŠ: výučbový softvér, bábiky – maskoty ku ŠkVP, CD prehrávač, notebook, tlačiareň so scanerom, korytnačka s príslušenstvom (2x), učebné pomôcky k oboznamovaniu detí s nemeckým jazykom a do skladov UP, CD piesne a CD Obrázkové čítanie.

     Prednesená možnosť p. Kabátovou – o uzatvorení MŠ počas vianočných prázdnin žiakov ZŠ, v termíne od 27.12.2017 do 5.1.2018 vrátane (spolu7dní), bola odsúhlasená. Príspevok za MŠ bude prepočítaný za december 2017 a január 2018 – napísané na hl. nástenke a webe.

     Rodičia boli vyzvaní, aby učili deti k hygienickým návykom – utieranie po stolici.

     Umývanie zubov sa tento šk. rok nebude realizovať z priestorových a organizačných dôvodov.

     Pitný režim je mimo stravy v jedálni, v triede -  iba pitná voda ( podpísané poháre, UH fľaše von keď je teplo).

     Informácie o aktivitách MŠ môžu rodičia sledovať na hlavnej nástenke a webovej stránke MŠ – bude v dohľadnom čase upravená na podmienky tohto šk. roku.

     Ponuka vianočného fotografovania – 8.11.2017 p. Voštinár.

     Možnosť prihlásiť sa p. tr. učiteľke, kto môže pomôcť s množením PL, omaľovaniek, prípadne môže priniesť papier na kreslenie a množenie.

     10. Členovia do výboru rady rodičov boli jednohlasne zvolení v zložení:

     1. trieda           pani Zuzana Lukáčová

     2. trieda           pani Ivana Pekárková

     3. trieda           pani Gabika Sumráková

     4. trieda           pán Peter Lempochner

     Rada rodičov sa podieľa na rozhodovaní o aktivitách a ich financovaní z dobrovoľných príspevkov.

     11. Pani Kabátová informovala o akciách plánovaných v spolupráci s rodičmi a deťmi – Enviromentálne aktivity raz týždenne+separácia papiera, zber PET vrchnákov. Pri organizácii akcií v spolupráci s rodinou sa bude očakávať pomoc zo strany rodičov.

     12. Príspevok v školskom roku 2017/2018 bol navrhnutý vo výške 65,- eur na jedno dieťa a bol jednohlasne odsúhlasený. Rada rodičov pripraví rodičom oznámenie k platbe.

     13. Rodičia odsúhlasili nákup UP/hračiek k Vianociam v predstihu (objednávka už v októbri), aby sa nestal, že neskôr už nebudú na sklade.

     14.  Pani Kabátová poďakovala rodičom za účasť a spoluprácu.

      

      

     Zapísala: Ivana Pekárková