• Základné informácie

    • Vychovny_program_2018.docx

     Ranne_a_konciace_sluzby.docx

     ODDELENIE

     TRIEDY

     VYCHOVÁVATEĽKA

     1.oddelenie  Školská 4 (v triede 1.A)

     1.A ,2.A, 5.A

     Zuzana Javorková

     2.oddelenie  Školská 4 (v triede 2.A)

     1.B , 2.A

     Ing. Irena Balay

     3.oddelenie  Školská 4 (v triede 3.A)

     3.A , 4.A

     Tatiana Krippelová

     4.oddelenie  Javorová alej (v triede 1.C)

     1.C, časť1.E, po 15.00 časť 1.F

     Jana Holub Slúková

     5.oddelenie   Javorová alej (v triede 1.D)

     trieda:1.D, časť 1.E, po 15.00 časť 1. F 

     Bc. Ivana Šimeková

     6.oddelenie   Javorová alej ( v triede 1.F)

     1.F 

     Mgr. Kamila Galbavá

     7.oddelenie   Javorová Alej (v triede 2.B)

     trieda: 2.B, 3.C 

     Mária Bártová

     8.oddelenie   Javorová alej (v triede 1.E)

     trieda: 2.C, 3.B

     Natália Falzon Barthet

     9.oddelenie   Javorová alej (v triede 4.C)

     4.B, 4.C

     Andrea Cabadajová

      

     Režim dňa

     Pred vyučovaním : 06:45 – 08:00 /ranná služba/

     - príchod detí do ŠKD
     - oddychové a relaxačné činnosti
     - presun detí z ŠKD do tried

     Po vyučovaní :

     11,45 – 12,00 – príchod detí do ŠKD, príprava na obed, hygiena
     12,00 – 13,30 – obed / podľa rozvrhu /
     12,30 – 13,00 – oddychová činnosť
     13,00 – 14,00 – rekreačná činnosť
     14,00 – 14,45 – príprava na vyučovanie
     14,45 – 15,00 – hygiena, olovrant
     15,00 – 16,00 – záujmová činnosť
     16,00 – 17,00 – pobyt vonku alebo v zbernej triede

     Režim dňa je zhodný aj pre deti po 5.vyučovacej hodine (od 12,40) a aj po
     6.vyučovacej hodine(od 13,30),s ohľadom na časový posun.

     Školská 4 : deti v rannom klube v čase od 06:45 – 07:40 a v zbernom klube od
     16:00 – 17:00 v triede 1.A

     Javorová alej : deti v rannom klube v čase od 06:45 – 07:40 a v zbernom klube
     od 16:00 – 17:00 sú v herni na prízemí

     PREBERANIE DETÍ A PRECHODY MEDZI KRÚŽKAMI


     Dieťa preberá zo ŠKD zákonný zástupca alebo splnomocnená osoba OSOBNE v príslušnom oddelení, ktoré ich dieťa navštevuje, pokiaľ nie je PÍSOMNE uvedený iný spôsob odchodu dieťaťa zo ŠKD (napr. dieťa chodí samo). Rodič prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu uvedie písomne, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke oddelenia takisto písomne. Dieťa nebude uvoľnené na základe telefonátu.


     V čase keď sme na školskom dvore, si rodič takisto musí prísť po dieťa OSOBNE a odchod dieťaťa oznámi vychovávateľke.


     V prípade ak dieťa chodí samo domov (bez doprovodu zodpovednej osoby), či už pravidelne (každý deň) alebo nepravidelne (iba niektoré dni v týždni), rodič je tento spôsob odchodu dieťaťa povinný oznámiť vychovávateľke PÍSOMNÝM spôsobom (na lístok, ktorý dieťa odovzdá), kde uvedie svoje meno, meno dieťaťa, čas odchodu dieťaťa zo ŠKD a podpis. Inak dieťa nebude uvoľnené zo ŠKD, až pokým si po neho príde rodič alebo splnomocnená osoba.


     Akékoľvek odchýlky v dochádzke resp. o spôsobe odchodu (napríklad príde po dieťa iná osoba, ako je napísané v splnomocnení alebo sa zmenil čas odchodu dieťaťa na krúžok alebo iné...) oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke PÍSOMNÝM spôsobom. Sprostredkované odkazy prostredníctvom detí alebo na základe telefonátu sú neprijateľné a v žiadnom prípade nebudú akceptované.


     Zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD (t.j. od jeho príchodu až po odchod), preberá vychovávateľka oddelenia, ktoré dieťa navštevuje. Počas krúžkovej činnosti v škole, popoludňajšieho vyučovania v škole v čase pobytu dieťaťa v ŠKD, je za dieťa zodpovedný lektor, resp. učiteľ poverený vedením aktivity. Jeho zodpovednosť začína vyzdvihnutím dieťaťa zo ŠKD a končí jeho odovzdaním v klube po skončení aktivity.


     Pri záujmovej/krúžkovej činnosti organizovanej inou inštitúciou ako škola (napr. ZUŠ, chorvátsky jazyk, platené krúžky na škole a pod.) zodpovednosť za prechod dieťaťa preberá zákonný zástupca, rovnako tak zákonný zástupca zodpovedá za príchod dieťaťa na rannú službu ŠKD a odchod dieťaťa zo ŠKD.

      

      

      

     Prihlasovanie detí do ŠKD

     Deti do ŠKD prijímame na základe písomnej žiadosti a zaplatením poplatku za pobyt v ŠKD.

      

     Mesačný poplatok za ŠKD 

     Mesačný poplatok je 16,- €, platbu je potrebné preukázať dokladom o zaplatení vychovávateľke ŠKD do 12. dňa v mesiaci.

     Platbu treba uskutočňovať najneskôr do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu: SK 86 5600 0000 0066 0756 2007

     Variabilný symbol (pre ŠKD na Školskej 4): 4

     Variabilný symbol (pre ŠKD na Javorovej aleji 1): 5

     Doplňujúce údaje: meno a priezvisko dieťaťa, ŠKD