Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.
 

Veda

Naší učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomosti, priamo uplatniteľných v bežnom živote.
 

Zdravie

V čo najväčšej miere sa snažíme povzbudiť deti k zdravému životnému štýlu, zdravej strave a pobytu v prírode.

 

Novinky

Rýchle oznamy

OZNAMY

ŽIACI  ZO ŠVP  - Penzión Brest  prídu o 15.30 hod.

ŽIACI  ZO ŠVP  - Penzión pod Sitnom    prídu o 16.00 hod.


Oznam - ŠvP - Penzión BREST

23. 5. 2016 - Milí rodičia, 

cesta prebehla v úplnom poriadku, už sme sa ubytovali

a tešíme sa  na nové zážitky .

Vaše detiOznam - ŠvP - Penzión pod Sitnom

21. 5. 2016 - Pozdravujeme rodičov, cesta prebehla v úplnom poriadku. Deti sú už ubytované, tešia sa na nové zážitky a užívajú si prvé popoludnie v ŠvP.


 

Vážení rodičia, najmä oteckovia.

Pozývame Vás na brigádu - vykopanie jám na sadenie stromov novozakladanej lipovej aleje

v areáli ZŠ s MŠ  v Chorvátskom Grobe.  

Brigáda sa uskutoční  11.mája  2016 od 15.00 hod.

 Ďakujeme za pomoc. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia žiakov  ZŠ,

pozývame  Vás na stretnutie rodičov  dňa  19.apríla 2016  

od 16.30 hod do  18.00 hod.

Vedenie školy

.......................................................................................................................................................................

LIGA PROTI  RAKOVINE  PORIADA 20.ROČNÍK

VEREJNOPROSPEŠNEJ ZBIERKY

 

DEŇ NARCISOV

PIATOK

  15.4.2016

POMÔŽETE?


Vážení rodičia a milí predškoláci!

Pozývame Vás na slávnostný zápis do 1. ročníka.

Zápis sa uskutoční v hlavnej budove ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe na Školskej ulici 4.

Termín zápisu:

Piatok 8.4.2016 - od 15.00 hod.    do 19.00 hod.

Sobota 9.4.2016 - od 09.00 hod.   do 12.00 hod.

 

Ak sa z vážnych príčin nemôžete zápisu v uvedených dňoch zúčastniť, kontaktujte nás čo najskôr na mailovej adrese: riaditel@skolachorvatskygrob.sk

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
 - občiansky preukaz (identifikačnú kartu)

 - originál rodného listu dieťaťa

-  podľa potreby originál relevantného dokladu o zdravotnom postihnutí dieťaťa

- podľa potreby  odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP k odkladu školskej dochádzky a žiadosť o odklad

 

Žiadosť o prijatie  do 1.roč. ZŠ a ostatné tlačivá si môžete stiahnuť na webovej stránke školy v záložke“ Dokumenty na stiahnutie“,  alebo vyzdvihnúť na riaditeľstve ZŠ s MŠ a vopred vyplniť.  Ďakujeme.

 

TEŠIME SA NA STRETNUTIE  S VAMI A VAŠIMI  DEŤMI  !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky prijatia žiakov do prvého ročníka ZŠ.

Podľa § 60  školského zákonač.245/2008

 

-  ZŠ s MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob   na  primárne  vzdelávanie  prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia  povinnej školskej   dochádzky podľa § 19  zákona 245/2008  ( školský zákon) a o  prijatie ktorého na základe zápisu podľa §20 ods.2 požiadal zákonný zástupca dieťaťa. Škola prijíma deti s trvalým bydliskom v obci Chorvátsky Grob.

- Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6. rok veku k 31.8.2016 a dosiahlo školskú zrelosť. V prípade potvrdených pochybností o dosiahnutí školskej zrelosti alebo iných problémoch môžu rodičia k zápisu dieťaťa doručiť  odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast  a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP  a požiadať o odklad školskej dochádzky.

- Na základné vzdelávanie možno prijať výnimočne aj dieťa, ktoré ešte k 31.8.2016 nedovŕšilo 6. rok veku a to po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP a  všeobecného  lekára pre deti a dorast.

-O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

........................................................................................................................................................................

Oznam o zápise do MŠ

 

V dňoch  4.5. (streda) a 5.5. (štvrtok) 2016,

 v čase od 8 00 do 17 00 hod., budeme v budove ZŠ

 s MŠ na Školskej 4 realizovať zápis detí do MŠ.

 

Prineste si prosím:

 1. vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 2. ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 3. rodný list dieťaťa,
 4. OP zákonného zástupcu.

 

Žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie sú dostupné na webovej stránke školy v záložke:“ Dokumenty na stiahnutie“

V Chorvátskom Grobe 8.3.2016

RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritériá prijatia do MŠ pre školský rok 2016/2017

 1. Kritéria prijatia  v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

 

 • dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov
 • dieťa s odloženou školskou dochádzkou
 • dieťaťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

 

 1. Interné kritéria prijatia

/v prípade zvýšeného záujmu o MŠ , prekračujúceho kapacitu MŠ /:

 

 • dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky ku dňu 31.08.2016
 • dieťa a aspoň jeden z rodičov s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe alebo relevantným dokladom o budúcej kolaudácii (v štádiu riešenia)
 • podanie žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie v čase riadneho zápisu

 

Postup prijímacieho konania:

Po ukončení riadneho zápisu budú deti spĺňajúce kritériá zoradené podľa veku od najstaršieho. Rozhodnutia budú vydávané podľa tohto zoznamu až do naplnenia kapacity materskej školy.

 

RNDr. Daniela Leštinská

 

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa nachádza na webovej stránke ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob  v záložke „ Dokumenty na stiahnutie“, alebo sa poskytne do rúk v materskej škole.

 


UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV VÝLETU DO ČOKOLÁDOVNE

Deň odcodu: 10. marec 2016

Čas odchodu: 13:30

Nezabudnite si cestovný pas, pitie, ruksak, vreckové.

 


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


2015__Vyhlasenie-2_-2015.pdf

2015_Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_2_.doc

Navratka_rodicia.doc

2015Potvrdenie_o_vykone_dobrovolnickej_cinnosti_prijimatel_ZS_a_MS_Chorvatsky_Grob2015_vseobecne.doc

2015Potvrdenie_o_vykone_dobrovolnickej_cinnosti_vysielajuca_org.OZ_(3).doc


 

Vážení rodičia, upozorňujeme na potrebu uvádzať pri úhradách číslo účtu vo forme  

                                                                          IBAN 

Platby škole si nastavte takto:

                                                                                       Číslo účtu                         IBAN

 

Školská jedáleň   (strava ZŠ. MŠ ):           6607569006/5600               SK69 5600 0000 0066 0756 9006

 

Poplatky od rodičov MŠ Školská 4 , ŠKD: 6607562007/5600                   SK86 5600 0000 0066 0756 2007

 

Poplatky od rodičov MŠ Rubínova 1:        6607566008/5600              SK20 5600 0000 0066 0756 6008

 

Pri tejto príležitosti si skontrolujte aj dátumy odchodu Vašich  platieb, aby boli v súlade s VZN ( strava vopred, ostatné do 10 dňa v danom mesiaci! )

Ďakujeme . Leštinská

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR! Dôležitý oznam.

Vážení rodičia, pretože s problémom  vši detskej sa stretávame opakovane , zavádzame s okamžitou platnosťou v ZŠ nasledovné dlhodobé opatrenia :

 1. Každý týždeň v piatok musí dieťa zobrať domov všetky veci – úbor, papuče, uteráčik, čiapky, šály..., skrinky  a lavičky musia ostať prázdne. Nevybraté veci  ( napr. ak je dieťa choré) upratovačka sústredí do vreca a vrece bude po dobu 2 týždňov v kotolni. Po tejto dobe budú veci vyhodené do kontajnera. Veci, ktoré nebudú v priebehu týždňa ukladané do skriniek,  ( pohádzané na skrinkách a lavičkách ) budú premiestnené do prúteného koša na chodbe a v piatok vo vreci vynesené ho kotolne, kde budú tiež 2 týždne čakať na majiteľa. Rodičia, hľadajúci stratené a zabudnuté  veci si  ich teda v priebehu týždňa nájdu v prútenom koši, potom už len na požiadanie v kotolni.
 2.  Deti si pri príchode do jedálne vložia šál a čiapku do rukáva a rukavice do vrecka a potom si zavesia bundu/kabát na vešiak. V priebehu krátkeho času budú vešiačiky doplnené.
 3. Rodičia by mali pravidelne týždenne v záujme dieťaťa  kontrolovať mu  hlavu a pri zistení vší zabezpečiť ich  odstránenie.
 4. V prípade, že v škole nájdeme pri námatkových kontrolách ( najmä pri podozrení  - dieťa, ktoré sa často škrabe na hlave, je nepokojné a pod....) v hlave detí lezúce vši , dieťa bude vyňaté z kolektívu a rodič je povinný si ho vyzdvihnúť a následne priviesť do školy s potvrdením od lekára , že dieťa už nie je hostiteľom a potenciálnym  prenášačom parazita.

Opatrenie aktuálne:

Okrem hore popísaného

 1. žiadame rodičov VŠETKÝCH detí V ŽS AJ MŠ o kontrolu a preventívny zákrok alebo odstránenie vší a hníd v tento víkend 23.1. 2016 a 24.1. 2016 .Žiadame dodržať jednotný spoločný termín. Inak opatrenie nebude účinné!  V pondelok budeme námatkovo kontrolovať hlavy detí a ak sa nájdu vši, postupujeme podľa vyššie uvedeného.

 

 1. 22. 1. 2016 bude upratovačka na skrinky a koberce aplikovať dezinfekčný postrek.

 

 

Verím, že spoločnými silami sa podarí problém minimalizovať.

21.1.2016                                                                                             Daniela Leštinská, riaditeľka školy

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 4, Chorvátsky Grob,

hľadá upratovačku

na elokované pracovisko materskej školy so sídlom na Rubínovej 1 v Chorvátskom Grobe,

s nástupom ihneď.

Možnosť TPP. Dostupnosť pracoviska MHD.

Kontakt: 0911 964966


 Pripravujeme!

 

Milé deti, važení rodičia a aj deti nedružinári, 

srdečne Vás pozývame na sobotňajsí výlet do Budapešti.

NÁVŠTEVA TROPIKÁRIA

a prehliadka mesta

Kedy? 13. 2. 2016 (soboda)          Odchod: 7:30 h

Cena: 25 € dieťa, 27 € rodič          Príchod: 18:00 - 18:30 h

V cene je zahrnutá doprava, vstupné, poistné, DPH, sprievodca, insolventnosť CK.

Prihlásiť sa môžete u p. vychovávateľky Bártovej do 27. 1. 2016.


 

 

Váž. ro               Vážení rodičia, prajeme Vám krásne a spokojné sviatky.

                 Oznamujeme Vám zmenu termínu  ZRPŠ.  Stretnutia rodičov  sa uskutočnia

                 v  utorok 19.1.2016.  Vedenie školy

                         

Dňa  22.12.2015  v utorok sa uskutoční pre žiakov  ZŠ  vianočný koncert v kostole. V prípade, že si neprajete, aby  sa Vaše dieťa   zúčastnilo tejto akcie,  prosíme Vás oznámte to na riaditel@skolachorvatsky grob.sk  a my zabezpečíme  dozor  v škole.

 

Oznamujeme Vám, že vianočné prázdniny budú od 23.12.2015 do 7.1.2016 .

Riaditeľka školy udeľuje žiakom ZŠ  dňa  8.1.2016   (v piatok)  riaditeľské voľno,  nástup žiakov do školy po prázdninách a voľne je v pondelok  11.1.2016.

 

Ďalej oznamujeme, že od 11.01.2016 sa OBNOVUJE pôvodný prevádzkový čas ŠKD a bude nasledovný:

6:45 h - 17:00 h

Prevádzka ŠKD  bola prerokovaná a odsúhlasená na rade školy, odsúhlasená zriaďovateľom a riaditeľstvom ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob, Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ  RODIČIA  ŽIAKOV  ZŠ

Pozývame Vás na plenárnu schôdzu  rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční  vo štvrtok    19.11.2015  o 16.30 hod v školskej jedálni, za účelom  voľby zástupcu rodičov  ZŠ  do  RADY ŠKOLY.  Po skončení  volieb sa uskutočnia  triedne aktívy  rodičov  v kmeňových triedach  ZŠ.  Ak máte záujem pracovať v rade školy  pošlite mail na adresu  vedenia školy a zapíšeme Vás  na kandidátku.   

Tešíme sa na stretnutie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení  rodičia.

Oznamujeme  Vám, že dňa 16.11.2015  - v pondelok žiaci 1.a 2.ročníka  ZŠ navštívia predstavenie SĽUK  Gašparko v Rusovciach.  Odchod spred budovy školy  je o 8.00 hod., predpokladaný   príchod medzi  12.-12.30 hod.  Činnosť   ŠKD je bez  zmeny.

 Žiaci 3. a 4. ročníka majú vyučovanie podľa  rozvrhu. 

Žiaci  5. ročníka  píšu  nácvičný  test na  „Testovanie 5“. Ich účasť  je nutná. Vyučovanie piatakov  končí o 12.40 hod.

Prevádzka  MŠ  je bez zmeny.

D.Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia

V pondelok  14.9.2015  sa uskutočnia  didaktické hry v prírode pre 1. stupeň  ZŠ a účelové hry v prírode pre 5. ročník ZŠ. Nástup žiakov je na školskom dvore  pred  tribúnou. Ranná družina  je otvorená do 7. 30 hod.

Hry sa konajú v čase od 8.00 hod-  do 11.45 hod.  pre 1. stupeň a do 12. 40 hod. pre  5. ročník.

Žiaci musia mať pevnú obuv, pršiplášť, desiatu a obväzový materiál,  všetko zbalené v ruksaku a nie v igelitke.

ŠKD je popoludní v riadnej prevádzke. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  5.ročník

Školský rok:2015/2016

 

 

Všeobecné: modré perá, farebné perá, ceruzy č.1, č.2, č.3 B:6 - 8, guma plastická aj obyčajná, strúhadlo, nožničky, podložky, zakladač na euro obaly, lepidlo, arabská guma (klovatina), bavlnená handrička, výkresy A3 – 20 kusov, paleta, temperové farby, štetec s tvrdými štetinami: č. 2, č. 8 – 10, tuš, rúčka na pierko, pierko, vodové farby, mäkký štetec: č. 2, č. 8 – 10, igelitový obrus na stôl, rysovacie pomôcky: kružidlo, uhlomer, pravítko s ryskou (2x), kalkulačka, dlhé pravítko, , farbičky, lepiaca páska, obaly na zošity a učebnice

 

zošit  544   - 10 ks

zošit  veľký čistý  - 3 ks

zošit  veľký linajkový  - 2 ks

slovníček   2 ks

 

ostatné zošity upresníme v  priebehu septembra  po dohode s vyučujúcimi

 

  Vitajte opäť v škole.  TU  Ľ.Košťáliková

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  4. ROČNÍK

Školský rok:2015/2016

ZOŠITY:

veľký čistý stredne hrubý zošit                 4 ks

veľký linajkový zošit na Čitateľský denník (môže byť z minulého roka)

malý linajkový č. 523                             15 ks

malý čistý zošit                                         2 ks

notový                                                       1 ks – môže zostať aj z tretieho ročníka

malý slovníček č. 624                               4 ks (1 na zapisovanie DÚ, vhodné sú aj predtlačené 

                                                                           slovníčky s tabuľkou)                                          

obaly na zošity

obaly na  všetky učebnice a pracovné listy

 

POMÔCKY   na VYV :

veľké výkresy A3                                   20 ks  - nepodpisovať

malé výkresy   A4                                  20 ks   - nepodpisovať

temperové farby

vodové farby

voskovky

čierny tuš

plochý štetec                                              2 ks ( tenší a hrubší)

guľatý štetec                                              2 ks  ( tenší a hrubší)

paleta na miešanie farieb

pohár z plastu

obrus na pokrytie lavice (dostatočne veľký)

kvalitné nožnice

kúsok čistej handry

Všetky veci musia byť podpísané a uložené v krabici napr. od topánok! 

INÉ POMÔCKY:

písacie potreby – modré perá 2 ks(1 môže byť aj gumovateľné), zelené pero a iné farebné pero

ceruzky      5 ks   (mäkké)

guma

strúhadlo

farbičky

dlhé 30 cm pravítko

trojuholníkové pravítko s ryskou

kružidlo - najlepšie kovové

1 balík čistého papiera na kopírovanie formát A4

 

úbor na TEV  v plátennom vrecku :  tepláky, cvičky, tričko krátky rukáv, krátke nohavice, tenisky s protišmykovou bielou podrážkou, ponožky, nepovinne – tenká mikina  ( záleží od počasia, či pôjdeme cvičiť na dvor, alebo budeme v telocvični)

prezuvky v plátennom vrecku

 

Hneď v prvý  deň priniesť do školy:

-    prezuvky  v plátennom vrecku

-    písacie potreby a zrkadielko

 

Prosím priniesť pomôcky v priebehu prvého týždňa! Ďakujem!

Teším  sa na stretnutie.  TU   Mgr.  A. Dubovcová

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  3. ROČ.

Školský rok:2015/2016

Zošit č. 523                                      20 ks

Zošit č. 520                                         2 ks + podložka

Zošit na hudobnú výchovu                 1 ks

Zošit veľký čistý stredne hrubý           2 ks

Zošit veľký linajkový  stredne hrubý   1 ks  

obaly na zošity

malé slovníčky                                   3 ks

ZOŠITY NEVYPISOVAŤ ANI NEPODPISOVAŤ !!!

 

výkresy A3 20 ks

výkresy A4 20 ks

úbor na telesnú výchovu označený menom vo vrecúšku

prezuvky vo vrecku

uterák, mydlo- tekuté

vreckovky 10 ks

toaletný papier

farebné papiere 1 sada

ploché štetce 2 ks

okrúhle štetce 2 ks

čierny tuš + drievko

voskové farbičky

fixky

na výtvarnú výchovu pomôcky  dať do  škatule od  topánok

 

temperové farby v tube

igelit na lavicu

vrecko na výtvarné potreby

handra na štetce

nádoba na vodu

lepidlo lepiaca páska

nožnice

plastelína

ceruzku č. 2, č. 3

modré perá     2 ks                 /  1 ks  obyčajné,  1 ks  môže byť gumovateľné/

zelené pero

farebné ceruzky

guma, strúhadlo

trojuholníkové pravítko s ryskou

kružidlo - kovové

1 balík kancelárskeho papiera

 

Tešia sa na Vás:

TU   3.A   -  Mgr. Dana  Miklošíková

TU   3.B  -   Mgr. Gabriel Lengyel

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoznam pomôcok – II.A, II.B

šk. rok  2015/2016

Hygienické potreby: uterák, toaletný papier (2-3 malé kotúčiky), 1 ks tekuté mydlo, 1 balík papierových vreckoviek, prezúvky (nesmie byť čierna podrážka, mali by byť uzatvorené kvôli bezpečnosti) – prezúvky prosím priniesť hneď v prvý deň do školy.

Telesná výchova: tričko, tepláky, krátke nohavice, ponožky, cvičky al. tenisky (s protišmykovou bielou podrážkou, pevne uzavreté, ideálne na šnúrky), nepovinne – tenká mikina.

Výtvarná výchova: IGELIT na pokrytie lavice (musí byť dostatočne veľký), poriadne nožnice – 1 ks malé + 1 ks stredné alebo veľké, 1 ks disperzné lepidlo (Wurstol alebo Herkules), obyčajné stredne veľké lepidlo (v tyčinke), temperové farby (min. 6 ks balenie), vodové farby, paleta na miešanie farieb, voskovky, obyčajné pastelky, štetce – 3 ks alebo sada (musí obsahovať tenký, stredný aj veľký štetec – je jedno, či ploché alebo guľaté) + 1 hocijaký starý štetec (budeme používať na nanášanie disperzného lepidla), nádoba na vodu. Tvrdé papiere vo formáte A4 (malé) – 20 kusov, vo formáte A3 – 20 kusov, 1 sada 20 ks farebných papierov . Všetky pomôcky (okrem výkresov a papierov) prosím zabaliť do kufríka/škatule.  

Zošity: malý slovníček na zapisovanie domácich úloh (vhodné sú už predtlačené slovníčky s tabuľkou), zošit č. 522 – 8 ks (široké linajky, 20 listový, príp. č. 512 viac kusov), zošit č. 523 – 8 ks, veľký čistý zošit č. 440 – 3 ks. Poznámka: zošity prosím NEVYPISOVAŤ ANI NEPODPISOVAŤ.  

Iné pomôcky: plniace pero – 2 ks (tornádo, gumovateľným perám sa pokúsime zatiaľ vyhnúť), pravítko 30 cm, malé pravítko do peračníka, ceruza č. 2 – 2 kusy, strúhadlo, guma, FAREBNÉ PERÁ (aspoň 2 ks – ľubovoľné farby, len NESMIE byť červená, ani žiadna nevýrazná farba (napr. žltá, svelooranžová a pod.) – dieťa musí vidieť, čo napísalo), kancelársky papier – 200 ks/1 dieťa (alebo 2 deti 1 balík).

Obaly na zošity a učebnice by mali byť pevné a dostatočne veľké. Všetko musí byť obalené!

 

Všetky zošity a pomôcky priniesť do školy v priebehu prvého týždňa čo možno najskôr. Deti z bývalej 1.B triedy nech si prinesú aj zakladače.  Ďakujem a teším sa na spoluprácu J.  

 

PaedDr. Katarína Blaščáková, triedna učiteľka 2.A

Mgr. Lucia  Horváthová,  triedna učiteľka 2.B

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ prijme s nástupom ihneď upratovačku pre pracovisko MŠ na Rubínovej 1 ( OC MONAR).

V prípade záujmu píšte na : riaditel@skolachorvatskygrob.sk , alebo volajte 02 45996410.

Leštinská, riaditeľka

 

Milí rodičia našich prvákov

začiatok školského roka sa nezadržateľne blíži a Vaše deti už chcú mať prvácke aktovky naplnené pomôckami.  

Tu je zoznam pomôcok  :

ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  1. ROČNÍK

Školský rok:2015/2016

 

 

ZOŠITY:

zošit s pomocnými linajkami 511                       6 ks

malý linajkový č. 511                                       2 ks

malý linajkový č. 512                                       2 ks

malý zošit č. 513                                            2 ks

malý čistý 520                                               4 ks

 malý zošit štvorčekový č.5110                        1 ks

malý slovníček                                               1 ks

obaly na zošity

obaly na  všetky učebnice a pracovné listy      

 

POMÔCKY   na VYV :

vodové farby

plochý štetec                                              2 ks (č.8 a č.12 )

guľatý štetec  (vlasový)                             2 ks  ( č.4 a č.8 )

stabilný pohár z plastu

voskovky

obrus na lavicu

nožnice

kúsok čistej handry        

farbičky

malé výkresy                                                   20ks

veľké výkresy                                                  10ks

farebný papier                                                 2 sady

tyčinkové lepidlo                                              2 ks

plastelína – veľké balenie

stará košeľa  na ochranu oblečenia

všetky pomôcky na VYV / okrem výkresov/ do papierovej škatule, alebo do kufríka  

 

INÉ POMÔCKY:

písacie potreby – modré perá 2 ks , odporúčame perá značky  „Tornádo“

ceruzky      3 ks   (mäkké)

guma

strúhadlo

 

Telesná výchova

úbor na TEV  v plátennom vrecku :  tepláky, cvičky, tričko krátky rukáv, krátke nohavice, tenisky s bielou podrážkou  - všetko podpísané

prezuvky - podpísané

desiatový obrúsok,  uterák

Tešíme sa na Vás.  

TU  1.A   -  Helena  Križanová

TU  1.B  - Mgr. Anna Molnárová

TU  1.A   -  Mgr. Mária  Svobodová

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM o úprave príspevkov  v MŠ

 

Oznamujeme rodičom, že pre deti navštevujúce  MŠ počas letných prázdnin sú upravené príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy nasledovne (júl spolu 8 dní, august spolu 15 dní):

 

 • deti z MŠ Rubínová:  júl 2015 – 16, 96 €; august 2015 – 29, 10 €

 

 • deti z MŠ Školská:     júl 2015 – 12, 13 €; august 2015 – 29, 10 €

 

Príspevky boli prepočítané s ohľadom na nové VZN obce č. 15/2015 platné od 15.7.2015, ktoré zjednocuje poplatok na 60 € mesačne.

 

 

 

 

O Z N A M o uzatvorení MŠ Rubínová

 

Vážení rodičia !

Dňa 24.6.2015 nám bolo zo strany majiteľa centra Monar oznámené, že od 15.7. do 15.8. budú v budove prebiehať rekonštrukčné práce a v objekte bude vysoká hlučnosť a prašnosť. Z tohto dôvodu musíme všetky deti na letnú činnosť umiestniť do budovy na Školskej 6. Vzhľadom na skutočnosť, že kapacita MŠ Školská 6 je menšia, ako množstvo všetkých  prihlásených detí, žiadame rodičov , ak majú možnosť, ( najmä tých na rodičovskej  dovolenke), aby si deti cez letné prázdniny ponechali vo vlastnej starostlivosti. Kapacitu materskej školy na Školskej ul. budeme napĺňať prednostne deťmi pracujúcich rodičov. V prípade, že do MŠ nastúpia všetky prihlásené deti, budú umiestnené aj v náhradných priestoroch školskej jedálne.

Za porozumenie ďakujeme.

                                            

                                                   RNDr.Daniela Leštinská

                                                            riaditeľka školy

Dôležitý oznam pre rodičov.

 

Vážení rodičia súčasných žiakov a budúcich prvákov ZŠ.

Na upokojenie situácie a predchádzanie panike uvádzam stručne nasledovné informácie:

Napriek skutočnosti, že nová škola na ČV neprivíta žiakov od septembra 2015, pre všetky prihlásené deti budú  k tomuto dátumu vytvorené plnohodnotné triedy v budove na Školskej 4 v starej časti Chorvátskeho Grobu. Žiaci, ktorí mali nastúpiť do školy na ČV, sem budú chodiť do skolaudovania novej školy. Deti nebudú umiestnené v dočasných kontajneroch. Vyučovanie bude prebiehať  v obvyklom režime. Deti môžete prihlásiť na obedy v ŠJ a do ŠKD. Akékoľvek iné ,pre Vás potrebné informácie , žiadajte na riaditel@skolachorvatskygrob.sk

Napriek týmto komplikáciám, tešíme sa „starých“ aj „nových“ žiakov v septembri !

Zároveň žiadam rodičov detí, prijatých do MŠ, aby nám oznámili, ak sa rozhodli, že dieťa nenastúpi do MŠ, alebo sa sťahujú z obce a preto nenastúpi. Pomôžete tak umiestniť ďalšie deti v poradí . Za spoluprácu ďakujem.

Daniela Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


Dnes sa nám počasie konečne umúdrilo, hľa, tu náš cieľ smiley


Ahojte rodičia, pozdravujeme Vás zo ŠvP - Chvojnica.

Síce nám prší, ale úsmev nám nechýba smiley


Milí rodičia

Deti do ŠvP prišli v poriadku.


 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410

  MŠ, Školská 4
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  MŠ nad ŠJ: 02/45 996 618
  MŠ MONAR, Rubínova 1
  0901 708 789

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 8.00 hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria