Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

AKTUALITY

... prejsť na MŠ Javorová alej                ... prejsť na MŠ Školská 6

 

OBOZNAMOVANIE DETÍ S NEMECKÝM JAZYKOM

Vážení rodičia, v šk.r. 2018-2019 bude opäť p.uč.Lívia Zeman v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu oboznamovať deti s nemeckým jazykom. V triede bude zaradených dvadsať 5 - 6 ročných detí. Ak máte záujem o umestnenie Vášho dieťaťa v uvedenej triede, Vašu požiadavku oznámte do 15.8.2018 p. uč. na adresu: zeman@skolachorvatskygrob.sk. V prípade vyššieho počtu prihlásených detí, bude do triedy zaradených v poradí prvých 20 prihlásených.detí.

 

 

BRIGÁDA

 

Vážení rodičia.

V MŠ na Javorovej aleji budeme poriadať v dopoludňajšom čase od 9:00 hod. dňa 17., 18.

a 19.8. (piatok, sobota, nedeľa) brigádu so zameraním:

- prenášanie nábytku a materiálu zo ZŠ na Javorovej aleji do novej MŠ tamtiež;

- rozmiestňovanie nábytku a materiálu do jednotlivých tried, kancelárií v MŠ;

- montovanie nového nábytku v triedach a šatníkových skriniek v šatniach.

So sebou by bolo vhodné priniesť: popruhy ("gurtňu"), skrutkovač, kladivko, .....

 

Dúfame, že sa zúčastníte brigády v čo najväčšom počte, aby sme mohli privítať 3.9.2018 Vaše deti v novej materskej škole. Vopred ďakujeme.

 

Ochotní rodičia, prihláste sa prosím na adr.: kabatova@sklachorvatskygrob.sk

 

 

Oznam o zasielaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí

prihlásených detí do MŠ na šk.r. 2018-2019

 

Vážení rodičia, rozhodnutia o prijatí/ neprijatí prihlásených detí do MŠ na nový šk.rok  bude riaditeľstvo ZŠ s MŠ zasielať v prvom augustovom týždni.

S potešením oznamujeme, že všetky prihlásené deti staršie ako 3 roky, s trvalým pobytom v obci, budú prijaté.

 

 

OZNAM pre rodičov detí, prihlásených do MŠ

pre šk. rok 2018/2019

 

Vážení rodičia, rozposlali sme rozhodnutia o prijatí do MŠ na počet tých miest, ktoré máme reálne k dispozícii, to znamená že sme prijali predškolákov a pár mladších detí, čím je aktuálna kapacita naplnená. Ďalšie deti budeme prijímať až po  kolaudácii budovy MŠ na JA a zabezpečení financovania . V tom prípade sa vytvorí cca 120 miest. Tak by sme prijali všetky deti, staršie ako 3 roky, ktoré ste v čase riadneho zápisu prihlásili. Konkrétne zaradenie detí do tried zverejníme neskôr a dieťa nájdete podľa prideleného kódu, uložte si ho. Menný zoznam nebude zverejnený.

Zároveň prosíme o rozšírenie informácie, že hľadáme sily na pracovné pozície:

Učiteľka 1. stupeň ZŠ

Učiteľka MŠ

Vychovávateľka

Kuchárka

Pomocná sila do kuchyne

Upratovačka

Školník

Bližšie info na : riaditel@skolachorvatskygrob.sk

Dávam tiež do pozornosti, že je vypísané aj nové výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky  školy. Záujemci pozrite web stránku obce.

Chorvátsky Grob 1.6.2018, Leštinská, riaditeľka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2018/2019

 

V dňoch 2.5. (streda), 3.5. (štvrtok) 2018,

v čase od 8.00 do 17.00 hod., 

budeme v budove ZŠ s MŠ na Školskej 4 realizovať

zápis detí do MŠ.

Prineste si prosím:

 • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • rodný list dieťaťa,
 • OP zákonného zástupcu. 

Kritériá prijatia do MŠ pre školský rok 2018/2019

Kritéria prijatia  v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 

 • dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov
 • dieťa s odloženou školskou dochádzkou
 • dieťaťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

Interné kritéria prijatia 

  /v prípade zvýšeného záujmu o MŠ, prekračujúceho kapacitu MŠ /:

dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky ku dňu 31.08.2018

dieťa a aspoň jeden z rodičov s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe alebo relevantným dokladom o budúcej kolaudácii (v štádiu riešenia)

podanie žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie v čase riadneho zápisu

Postup prijímacieho konania:

Po ukončení riadneho zápisu budú deti spĺňajúce kritériá zoradené podľa veku od najstaršieho. Rozhodnutia budú vydávané podľa tohto zoznamu až do naplnenia kapacity materskej školy.

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa nachádza na webovej stránke ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob v ,,Dokumentoch na stiahnutie" alebo sa poskytne do rúk v materskej škole.

V Chorvátskom Grobe, 18.01.2018

RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ

  

V zmysle §  28 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/ 2015 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole v súlade s §  28 ods. 3 školského zákona sa za pobyt dieťaťa v materskej škole, hradí mesačne na jedno dieťa 60,00 €.

Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na jednotný účet pre všetky elokované pracoviská MŠ (bankovým prevodom):

SK86 5600 0000 0066 0756 2007

VS 1 –MŠ Školská 6

VS 2 – MŠ Rubínová 1

VS 3 – MŠ Javorová alej 1

Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa (nie rodiča).

Nezabudnite si prosím zrušiť trvalý príkaz nakoľko pôvodné účty boli zmenené!

Za dieťa, kt. dovŕšilo k 31.8.2017 päť rokov sa príspevok neuhrádza.


 

 

Školský rok 2017/2018 sa začína 4.septembra 2017

Prevádzka MŠ - Školská 6 , Rubínová 1 a Javorová alej 1 je od 6:45 hod. do 17:00 hod.

 

 

Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ

 

 

 • Papučky, ortopedickú obuv alebo sandáliky s bledou podrážkou (nie šlapky a kroxy !)
 • Pyžamu (vankúšik)
 • Náhradné oblečenie (pre prípad zašpinenia alebo zamokrenia): spodné prádlo, tričko, tepláky (krátke nohavice), ponožky (pančušky)
 • Ruksak alebo igelitovú tašku na odev a iné veci detí
 • Pohár na pitný režim
 • ½ l plastovú fľašu na pitný režim (pobyt vonku)
 • Pre 1. a 2. triedu jednu obľúbenú označenú – podpísanú plyšovú hračku (do postieľky) pre pocit blízkosti domova
 • Hrebeň prípadne kefu na vlasy (dievčatá do skrinky)

                     

                                                                             Veci detí treba podpísať. Ďakujeme

 

Čo do materskej školy nepatrí:

 • Žuvačky, cukríky, sladkosti
 • Plienky, cumlík do pusy !
 • Drobné predmety, ktoré by mohli vložiť do úst a nosa, ..., cenné predmety (retiazky, náramky, prstene)
 • Jedlo a pitie

 

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy!

MŠ Školská 6:   02/ 45 996 618

MŠ Rubínova 1:   0901 708 789

MŠ Javorová alej 1:   0911 964 966

Riaditeľňa ZŠ s MŠ:   02/45 996 410

ŠJ kuchyňa:   0911 655 173

riaditel@skolachorvatskygrob.sk

kabatova@skolachorvatskygrob.sk

Ziadost-prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie.docx

Odpustenie_prispevku__ziadost.docx

Ziadost_o_prerusenie_dochadzky.docx

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU CHORVÁTSKY GROB
  Školská 4
  900 25 Chorvátsky Grob
 • mobil riaditeľ školy: 0911533680
  e-mail:
  riaditel@skolachorvatskygrob.sk
  zastupcazs@skolachorvatskygrob.sk

  zástupca pre materskú školu:
  02/45 996 410
  e-mail zástupca materskej školy: zastupcams@skolachorvatskygrob.sk
  telefón elokovanej Materskej školy Javorová alej:
  0911 964 966
  telefón elokovanej Materskej školy Rubínova:
  0901 708 789

  TELEFÓN - Javorová alej - ZBOROVŇA
  0911933061

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  do 7:45 h
  vedúca školskej jedálne Školská 4: Jitka Hamzová
  telefón: 0911 655 173
  e-mail:
  jedalen@skolachorvatskygrob.sk
  vedúca školskej jedálne Javorová alej 1: Ing.Alena Kordevová
  e-mail:
  kordevova@skolachorvatskygrob.sk


  EKONÓM ŠKOLY:
  ekonomicke@skolachorvatskygrob.sk

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  javorkova@skolachorvatskygrob.sk

  FACEBOOK STRÁNKA:
  ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob

  SPRÁVCA ASCagendy a EDUpage:
  ascagenda.ch.grob@gmail.com

Fotogaléria