• Informácie pre rodičov

    • Zápis do 1. ročníka

     Vážení rodičia,

     riaditeľstvo ZŠ s MŠ  ul. Školská 4  900 25  Chorvátsky Grob oznamuje, že zápis do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch:

     5. apríla 2019 /piatok/ v čase od  14:30 do 18:00

     6.apríla 2019 /sobota/ v čase od 8:00 do 12:00   v priestoroch školy.

     Zápis je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do augusta 2019  šesť rokov.

     Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. 

     Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt – v tzv. kmeňovej škole.

     Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.

     Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

     Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy www.skolachorvatskygrob.sk

     približne  koncom mája. Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

     • Rozhodnutie o prijatí do školy
     • Rozhodnutie o neprijatí do školy
     • Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky

     Dokumenty potrebné k zápisu: