Navigácia

Materská škola Školská

Oznamy

Zápis do MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2018/2019

 

V dňoch 2.5. (streda), 3.5. (štvrtok) 2018,

v čase od 8.00 do 17.00 hod., 

budeme v budove ZŠ s MŠ na Školskej 4 realizovať

zápis detí do MŠ.

Prineste si prosím:

 • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • rodný list dieťaťa,
 • OP zákonného zástupcu. 

Kritériá prijatia do MŠ pre školský rok 2018/2019

Kritéria prijatia  v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 

 • dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov
 • dieťa s odloženou školskou dochádzkou
 • dieťaťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

Interné kritéria prijatia 

  /v prípade zvýšeného záujmu o MŠ, prekračujúceho kapacitu MŠ /:

dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky ku dňu 31.08.2018

dieťa a aspoň jeden z rodičov s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe alebo relevantným dokladom o budúcej kolaudácii (v štádiu riešenia)

podanie žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie v čase riadneho zápisu

Postup prijímacieho konania:

Po ukončení riadneho zápisu budú deti spĺňajúce kritériá zoradené podľa veku od najstaršieho. Rozhodnutia budú vydávané podľa tohto zoznamu až do naplnenia kapacity materskej školy.

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa nachádza na webovej stránke ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob v ,,Dokumentoch na stiahnutie" alebo sa poskytne do rúk v materskej škole.

V Chorvátskom Grobe, 18.01.2018

RNDr. Daniela Leštinská, riaditeľka ZŠ s MŠ

Prázdniny

Jarné prázdniny ZŠ: 5.3.2018 - 9.3.2018

Veľkonočné prázdniny ZŠ: 29.3.2018 - 3.4.2018

Podľa počtu záväzne prihlásených detí bude v prevádzke 1 (2/3) elokovaná MŠ.

 

Letné prázdniny:

     MŠ uzatvorená od 2.7.2018 - 20.7.2018 (3 týždne)

     MŠ v prevádzke od 23.7.2018 - 24.8.2018 (5 týždňov)

     MŠ uzatvorená od 27.8.2018 - 31.8.2018

 

 

 

Vážení rodičia,

Zápis do ZŠ: (nutné prísť s dieťaťom): 6. a 7. apríla 2018

 

Zápis do MŠ: 2. a 3. mája od 8,00 do 17,00

                                                                                                                                                    

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410
  mobil RŠ: 0911533680

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria