• Prehľad

   • aktualizované 30.08.2017

    Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe, v zmysle platnej legislatívy SR a podľa VZN obce Chorvátsky Grob, pre školský rok 2017/2018 upravuje výšku príspevkov.

    a) za pobyt dieťaťa v materskej škole (§ 2 nariadenia),
    c) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (§ 4 nariadenia).

    UPOZORNENIE:
    - výšku príspevkov si nesmiete svojvoľne upravovať (ani za MŠ, ani za stravu),
    - pri úprave poplatku zriaďovateľom, je nutné si upraviť aj trvalý príkaz,
    - nezabúdajte pri platbách zadať všetky povinné údaje a zaplatiť v stanovenom termíne.

    Skontrolujte si dátumy odchodu Vašich  platieb, aby boli v súlade s VZN ( strava vopred, ostatné do 10. dňa v danom mesiaci ! )

    Ďakujeme.

      • Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

      • je povinný, mesačne sa opakujúci.

      • Nadpis

      • Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 60 eur. 

       Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom mesiaci.

      • Nadpis

      • Nestihli ste zaplatiť do 10. dňa v mesiaci?
       Čo najskôr sa preukážte potvrdením o úhrade mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ.

       (UČITEĽKE VO VAŠEJ TRIEDE)

      • Nadpis

      • Príspevok sa neuhrádza za dieťa ktoré: má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (t.j. za deti, ktoré dovŕšili k 31. augustu 2017 päť rokov, sa vyššie uvedený príspevok za MŠ neuhrádza).

       • Nadpis

       • V zmysle §  28 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/ 2015 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole v súlade s §  28 ods. 3 školského zákona sa za pobyt dieťaťa v materskej škole, hradí mesačne na jedno dieťa 60,00 €.

        Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na jednotný účet pre všetky elokované pracoviská MŠ (bankovým prevodom):

        SK86 5600 0000 0066 0756 2007

        VS 1 –MŠ Školská 6

        VS 2 – MŠ Rubínová 1

        VS 3 – MŠ Javorová alej 1

        Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa (nie rodiča).

        Nezabudnite si prosím zrušiť trvalý príkaz nakoľko pôvodné účty boli zmenené!

        Za dieťa, kt. dovŕšilo k 31.8.2017 päť rokov sa príspevok neuhrádza.

         

         

      • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ

      • je povinný, mesačne sa opakujúci.

      • Nadpis

      • Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci.
      • Informácie ohľadom stravy 

      • POSKYTUJE
       vedúca školskej jedálne

       p. Jitka Hamzová

       Stravné na deň - 1,49 €

      • Povinné údaje pri platbe:

      • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

       Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      • pre obe MŠ rovnaké údaje

      • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

       Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      • IBAN, číslo bankového účtu:

      • SK69 5600 0000 0066 0756 9006

       Platba šekom alebo bankovým prevodom.

       mesačná čiastka na úhradu: 
       uvedená na mesačnom predpise

       V platbe uviesť: meno dieťaťa + VS

       Variabilný symbol (VS)
       uvedený na mesačnom predpise
      • Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

      • je povinný, mesačne sa opakujúci.
      • IBAN, číslo bankového účtu:

      • SK86 5600 0000 0066 0756 2007

       Platba bankovým prevodom.

       mesačná čiastka na úhradu:
       60 eur

       poznámka: 
       meno a priezvisko dieťaťa

       Variabilný symbol: 
       1
      • 60,- EUR, mesačný príspevok

      • Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 60 eur. 

       Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. (t.j. najneskôr do 10. dňa daného kalendárneho mesiaca napr.: za apríl 2016 / najneskôr do 10.04.2016).

      • Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

      • je povinný, mesačne sa opakujúci.

      • IBAN, číslo bankového účtu:

      • SK20 5600 0000 0066 0756 6008

       Platba bankovým prevodom.


       mesačná čiastka na úhradu:
       60 eur

       poznámka: 
       meno a priezvisko dieťaťa

       Variabilný symbol: 
       3
      • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ

      • je povinný, mesačne sa opakujúci.

      • pre obe MŠ rovnaké údaje

      • IBAN, číslo bankového účtu:
       SK69 5600 0000 0066 0756 9006

       Platba šekom alebo bankovým prevodom.

       mesačná čiastka na úhradu: 
       do skrinky budete dostávať 
       mesačný predpis so sumou na úhradu

       poznámka: 
       meno a priezvisko dieťaťa

       Variabilný symbol: 
       pre každé dieťa iný 
       (viď mesačný predpis)