• AKTUALITY

    • ... prejsť na MŠ Javorová alej                ... prejsť na MŠ Školská 6    

     Oznam pre rodičov

     Žiadame rodičov a aj rodičov novoprijatých detičiek do MŠ, aby sledovali
     stránku školy, kde v priebehu mesiaca august (posledné dva týždne) bude
     uverejnený zoznam zaradenia deti do príslušného alokovaného pracoviska a
     príslušnej triedy. Zverejnené budú len kódy. Kód svojho dieťaťa nájdete na
     oznámení o prijatí do MŠ.

      

      

      

     OBOZNAMOVANIE DETÍ S NEMECKÝM JAZYKOM

     Vážení rodičia, v šk.r. 2018-2019 bude opäť p.uč.Lívia Zeman v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu oboznamovať deti s nemeckým jazykom. V triede bude zaradených dvadsať 5 - 6 ročných detí. Ak máte záujem o umestnenie Vášho dieťaťa v uvedenej triede, Vašu požiadavku oznámte do 15.8.2018 p. uč. na adresu: zeman@skolachorvatskygrob.sk. V prípade vyššieho počtu prihlásených detí, bude do triedy zaradených v poradí prvých 20 prihlásených.detí.

      

      

     BRIGÁDA

      

     Vážení rodičia.

     V MŠ na Javorovej aleji budeme poriadať v dopoludňajšom čase od 9:00 hod. dňa 17., 18.

     a 19.8. (piatok, sobota, nedeľa) brigádu so zameraním:

     - prenášanie nábytku a materiálu zo ZŠ na Javorovej aleji do novej MŠ tamtiež;

     - rozmiestňovanie nábytku a materiálu do jednotlivých tried, kancelárií v MŠ;

     - montovanie nového nábytku v triedach a šatníkových skriniek v šatniach.

     So sebou by bolo vhodné priniesť: popruhy ("gurtňu"), skrutkovač, kladivko, .....

      

     Dúfame, že sa zúčastníte brigády v čo najväčšom počte, aby sme mohli privítať 3.9.2018 Vaše deti v novej materskej škole. Vopred ďakujeme.

      

     Ochotní rodičia, prihláste sa prosím na adr.: kabatova@sklachorvatskygrob.sk

      

      

     Oznam o zasielaní rozhodnutí o prijatí/neprijatí

     prihlásených detí do MŠ na šk.r. 2018-2019

      

     Vážení rodičia, rozhodnutia o prijatí/ neprijatí prihlásených detí do MŠ na nový šk.rok  bude riaditeľstvo ZŠ s MŠ zasielať v prvom augustovom týždni.

     S potešením oznamujeme, že všetky prihlásené deti staršie ako 3 roky, s trvalým pobytom v obci, budú prijaté.

      

      

     OZNAM pre rodičov detí, prihlásených do MŠ

     pre šk. rok 2018/2019

      

     Vážení rodičia, rozposlali sme rozhodnutia o prijatí do MŠ na počet tých miest, ktoré máme reálne k dispozícii, to znamená že sme prijali predškolákov a pár mladších detí, čím je aktuálna kapacita naplnená. Ďalšie deti budeme prijímať až po  kolaudácii budovy MŠ na JA a zabezpečení financovania . V tom prípade sa vytvorí cca 120 miest. Tak by sme prijali všetky deti, staršie ako 3 roky, ktoré ste v čase riadneho zápisu prihlásili. Konkrétne zaradenie detí do tried zverejníme neskôr a dieťa nájdete podľa prideleného kódu, uložte si ho. Menný zoznam nebude zverejnený.

     Zároveň prosíme o rozšírenie informácie, že hľadáme sily na pracovné pozície:

     Učiteľka 1. stupeň ZŠ

     Učiteľka MŠ

     Vychovávateľka

     Kuchárka

     Pomocná sila do kuchyne

     Upratovačka

     Školník

     Bližšie info na : riaditel@skolachorvatskygrob.sk

     Dávam tiež do pozornosti, že je vypísané aj nové výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky  školy. Záujemci pozrite web stránku obce.

     Chorvátsky Grob 1.6.2018, Leštinská, riaditeľka

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zápis do MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2018/2019

      

     V dňoch 2.5. (streda), 3.5. (štvrtok) 2018,

     v čase od 8.00 do 17.00 hod., 

     budeme v budove ZŠ s MŠ na Školskej 4 realizovať

     zápis detí do MŠ.

     Prineste si prosím:

     • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast,
     • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
     • rodný list dieťaťa,
     • OP zákonného zástupcu. 

     Kritériá prijatia do MŠ pre školský rok 2018/2019

     Kritéria prijatia  v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 

     • dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov
     • dieťa s odloženou školskou dochádzkou
     • dieťaťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

     Interné kritéria prijatia 

       /v prípade zvýšeného záujmu o MŠ, prekračujúceho kapacitu MŠ /:

     dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky ku dňu 31.08.2018

     dieťa a aspoň jeden z rodičov s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe alebo relevantným dokladom o budúcej kolaudácii (v štádiu riešenia)

     podanie žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie v čase riadneho zápisu

     Postup prijímacieho konania:

     Po ukončení riadneho zápisu budú deti spĺňajúce kritériá zoradené podľa veku od najstaršieho. Rozhodnutia budú vydávané podľa tohto zoznamu až do naplnenia kapacity materskej školy.

     Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa nachádza na webovej stránke ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob v ,,Dokumentoch na stiahnutie" alebo sa poskytne do rúk v materskej škole.

     V Chorvátskom Grobe, 18.01.2018

     vedenie školy

            

     V zmysle §  28 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/ 2015 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole v súlade s §  28 ods. 3 školského zákona sa za pobyt dieťaťa v materskej škole, hradí mesačne na jedno dieťa 60,00 €.

     Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na jednotný účet pre všetky elokované pracoviská MŠ (bankovým prevodom):

     SK86 5600 0000 0066 0756 2007

     VS 1 –MŠ Školská 6

     VS 2 – MŠ Rubínová 1

     VS 3 – MŠ Javorová alej 1

     Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa (nie rodiča).

     Nezabudnite si prosím zrušiť trvalý príkaz nakoľko pôvodné účty boli zmenené!

     Za dieťa, kt. dovŕšilo k 31.8.2017 päť rokov sa príspevok neuhrádza.


      

      

     Školský rok 2017/2018 sa začína 4.septembra 2017

     Prevádzka MŠ - Školská 6 , Rubínová 1 a Javorová alej 1 je od 6:45 hod. do 17:00 hod.

      

      

     Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ

      

      

     • Papučky, ortopedickú obuv alebo sandáliky s bledou podrážkou (nie šlapky a kroxy !)
     • Pyžamu (vankúšik)
     • Náhradné oblečenie (pre prípad zašpinenia alebo zamokrenia): spodné prádlo, tričko, tepláky (krátke nohavice), ponožky (pančušky)
     • Ruksak alebo igelitovú tašku na odev a iné veci detí
     • Pohár na pitný režim
     • ½ l plastovú fľašu na pitný režim (pobyt vonku)
     • Pre 1. a 2. triedu jednu obľúbenú označenú – podpísanú plyšovú hračku (do postieľky) pre pocit blízkosti domova
     • Hrebeň prípadne kefu na vlasy (dievčatá do skrinky)

                          

                                                                                  Veci detí treba podpísať. Ďakujeme

      

     Čo do materskej školy nepatrí:

     • Žuvačky, cukríky, sladkosti
     • Plienky, cumlík do pusy !
     • Drobné predmety, ktoré by mohli vložiť do úst a nosa, ..., cenné predmety (retiazky, náramky, prstene)
     • Jedlo a pitie

      

     Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy!

     MŠ Školská 6:   02/ 45 996 618

     MŠ Rubínova 1:   0901 708 789

     MŠ Javorová alej 1:   0911 964 966

     Riaditeľňa ZŠ s MŠ:   02/45 996 410

     ŠJ kuchyňa:   0911 655 173

     riaditel@skolachorvatskygrob.sk

     kabatova@skolachorvatskygrob.sk

     Ziadost-prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie.docx

     Odpustenie_prispevku__ziadost.docx

     Ziadost_o_prerusenie_dochadzky.docx