Navigácia

Materská škola Rubínová

Poplatky

ste na stránke MŠ RUBÍNOVÁ 1

aktualizované 11.11.2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe,

v zmysle platnej legislatívy SR a podľa VZN obce Chorvátsky Grob, pre školský rok 2015/2016 upravuje výšku príspevkov (platí aj pre školský rok 2017/2018):

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole (§ 2 nariadenia),
c) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (§ 4 nariadenia).

Čítajte pozorne:

Pravidelne si kontrolujte správnosť mesačných platieb (príspevku). Neplaťte sumu na viac mesiacov naraz - súčasne na viac mesiacov dohromady.
Výšku príspevkov si v žiadnom prípade svojvoľne neupravujte. O zmenu požiadajte riaditeľstvo ZŠ s MŠ a čakajte na vyjadrenie.
Pri úprave poplatku zriaďovateľom, je nutné si upraviť aj trvalý príkaz.
Nezabúdajte pri platbách zadať všetky povinné údaje a zaplatiť v stanovenom termíne.

MATERSKÁ ŠKOLA

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

je povinný, mesačne sa opakujúci.

POVINNÉ údaje pri platbe:


mesačná čiastka na úhradu: 60 eur

IBAN, číslo bankového účtu:
SK86 5600 0000 0066 0756 2007
Platba bankovým prevodom.

poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

Variabilný symbol: 2

60,- EUR, mesačný príspevok

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 60 eur. 

Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Kontrola poplatkov

Samostatne, bez vyzvania, najneskôr 10.deň v príslušnom kalendárnom mesiaci priniesť triednej učiteľke prefotené potvrdenie o zaplatení (nie zadanie platby – tá sa dá odvolať, zrušiť).

Príspevok sa neuhrádza za dieťa ktoré: má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (t.j. za deti, ktoré dovŕšili k 31. augustu 2016 päť rokov, sa vyššie uvedený príspevok za MŠ neuhrádza).

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ

je pravidelný, mesačne sa opakujúci.

POVINNÉ údaje pri platbe:


mesačná čiastka na úhradu: 
budete dostávať mesačný predpis so sumou na úhradu (do skrinky dieťaťa)

IBAN, číslo bankového účtu:
SK69 5600 000000 660 756 9006
Platba šekom alebo bankovým prevodom.

poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

Variabilný symbol: pre každé dieťa iný, viď mesačný výpis

Stravné na deň: 1,49 €. 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci.

Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu

je možné vopred, najneskôr do 8.00 hod. ráno na telefónne číslo:
0901 / 708 789

Informácie ohľadom stravy 

POSKYTUJE
vedúca školskej jedálne

p. Jitka Hamzová.

Čítajte viac ...

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Rodičmi odsúhlasený poplatok je 60 € na rok.

je jednorázový (na školský rok 2017/2018)

Chcem zaplatiť - 60 €.


Spojte sa s triednym dôverníkom. Poskytne Vám všetky potrebné údaje.

Platba bankovým prevodom.

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410
  mobil RŠ: 0911533680

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria