Navigácia

Materská škola Rubínová

Zápisnice RZ

ZÁPISNICA

z plenárneho rodičovského združenia ZŠ s MŠ v Chorvátskom Grobe – elokovaná MŠ Rubínová

 

Dátum konania: 28. 9. 2016

Miesto: 6. trieda MŠ Rubínová

Prítomní:

 • riaditeľka ZŠ Chorvátsky Grob: p. Leštinská
 • zástupca za MŠ: p. Kabátová
 • pani učiteľky všetkých tried MŠ
 • rodičia (podľa prezenčnej listiny)

 

PROGRAM:

 

1. Otvorenie, privítanie rodičov – p. Kabátová

Pán Trefil (hospodár) a pani Zavarská – neprítomní a ospravedlnení. Rodičovské združenie viedla p. Kabátová, zapisovala p. Mošaťová.

2. Informácie o fungovaní ŠJ – p. Hamzová

 • potrebné je dodržiavať pri platbe variabilný symbol
 • platba potrebná na každé dieťa zvlášť
 • platba za stravu – do 20. dňa v mesiaci (+ platí sa na mesiac dopredu)
 • dôležité je neupravovať si výšku platby podľa vlastného výpočtu (v prípade ochorenia a pod.)
 • strava dovážaná externe, pripravená podľa jedálneho lístka, ako je v MŠ Školská

3. Krúžková činnosť v MŠ

Konkrétna ponuka sa spresní začiatkom októbra:

 • ZUŠ Ivanka pri Dunaji – p. Hanicová
 • angličtina – p. Dodoková  – v piatok popoludní
 • pohybový krúžok – ponuka centra Monar

4. Kurzy

Pokračuje spolupráca s Happykids:

 • plávanie 3. 10. – 7. 10. 2016, plaváreň Petržalka cena kurzu 45 eur + doprava (dopravu zabezpečí Happykids, cena dopravy sa rozpočíta podľa počtu prihlásených detí )
 • korčuľovanie, január 2017, cena cca rovnaká

5. Správa o hospodárení s prostriedkami rodičov za šk. rok 2015/2016

Správa o hospodárení nebola predložená, keďže pán Trefil (hospodár/hlavný účtovník) a pani Zavarská na RZ neboli prítomní (ospravedlnení). Dodatočne bola p. Trefilom doplnená informácia, že zostatok na BÚ OZ pre MŠ Rubínová je 1.659,26 eur.

6. Predstavenie vedenia ZŠ s MŠ a „starých“ i novoprijatých zamestnancov elokovanej MŠ Rubínová

Mená zamestnancov MŠ sa nachádzajú na webovej str. MŠ a na hlavnej  informačnej nástenke pri vchode do šatne 3. a 4. tr.

7. Nový štátny vzdelávací program „Adamkov a Evičkin rok v materskej škole“

 • nový vzdelávací program je v platnosti od 1. septembra 2016
 • nesie sa v duchu citátu „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie“ od H. Ch. Andersena
 • zakúpené dve bábky (Adamko a Evička), s ktorými sa bude pracovať, do tried sa budú dokupovať postupne
 • obsahuje staré (overené) aj nové, doplnené témy
 • k nahliadnutiu na hlavnej nástenke MŠ

8. Prerokovanie školského poriadku MŠ

 • školský poriadok - prístupný na hlavnej nástenke pri výťahu (oproti vchodu k 3. a 4. triede)
 • prerokovaný s p. Leštinskou, na pedagogickej rade aj RŠ
 • spresňuje prevádzku schádzacích a rozchádzacích („zberných“) tried
 • príchod do MŠ – do 8:00 (nutné kvôli strave, bezpečnosti, edukácii)
 • dieťa osobne odovzdať priamo pani učiteľke (kvôli bezpečnosti a prebratiu zodpovednosti za dieťa)
 • vyzdvihnutie dieťaťa z MŠ inou osobou – potrebné je písomné splnomocnenie
 • v prípade zákazu vyzdvihovania jedným z rodičov (rozvedení rodičia) je nutné rozhodnutie súdu o obmedzení starostlivosti o dieťa
 • oznámiť bezodkladne p. tr. učiteľku o zmene zdravotného stavu dieťaťa, infekčnom ochorení, pedikulóze (výskyte vší)
 • v prípade 3-dňovej neprítomnosti dieťaťa v MŠ je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri triede)
 • v prípade viac než 3-dňovej  neprítomnosti v prípade ochorenia je potrebné priniesť lekárske potvrdenie o tom, že dieťa je zdravé
 • príspevok do MŠ („školné“) je potrebné uhrádzať tak, aby peniaze boli na účte MŠ do 10. dňa v danom mesiaci – neupravovať si sumu, písať meno dieťaťa (= nie rodiča), pri preplatku je potrebné zaslať mailom žiadosť o vrátenie, resp. vyrovnanie
 • konzultačné hodiny denne od 12:00 do 12:45 a na základe žiadosti z minulého roka aj každý druhý týždeň mesiaci od 16:00 do 16:30 (viď webovú st.MŠ) – potrebné je vždy vopred sa dohodnúť telefonicky alebo mailom

9. Rôzne

 • zaraďovanie detí do tried – platia interné kritériá
 • p. Kabátová sa poďakovala za poskytnuté 2 % z daní na MŠ (1.200 eur pre MŠ Rubínová), za čo sa v uplynulom roku zakúpili IT a výučbové programy (teraz CD prehrávač a učebné pomôcky)
 • predškoláci – v 2. polroku majú povinnosť 30-minútového popoludňajšieho oddychu
 • prázdniny žiakov:

– jesenné, jarné, veľkonočné – podľa prieskumu dochádzky

– zimné (vianočné) – od 23. 12. do 6. 1. (spolu 9 pracovných dní) – trvanie odsúhlasené väčšinou rodičov na RZ (podľa toho bude prepočítaný aj príspevok za december, ako aj za január – platiť podľa informácií na webe aj na hlavnej nástenke)

 • deti obliekať primerane počasiu
 • deti učiť hygienickým (čistenie zubov, utieranie po WC a po stolici) a stravovacím (držanie vidličky) návykom
 • deti v 3. – 6. triede používajú aj zubnú pastu pri čistení zubov (potrebné priniesť)
 • pitný režim – v MŠ čistá voda (poháre v triedach – každé dieťa vlastný pohár, umelohmotné fľaše vonku v sezóne v prípade teplého počasia)
 • diéta detí – na základe lekárskeho potvrdenia a odporúčania je potrebné spísať vzájomnú dohodu  rodič-ZŠ sMŠ
 • lieky sa MŠ nepodávajú, v prípade dlhodobo užívaných liekov potrebné spísať dohodu so ZŠ s MŠ, p. učiteľka však má právo odmietnuť podávanie týchto liekov (rodič zabezpečí podávanie liekov v MŠ osobne)
 • všímať si hlavnú nástenku v MŠ (pri výťahu na 1. poschodí) a webstránku MŠ kvôli aktualitám a plánovaným aktivitám v MŠ
 • p. Kabátová vyslovila poďakovanie p. Vydrovej za vypracovanie enviromentálnych projektov pre MŠ, kt. napomohol pri výchovno-vzdelávacom procese a aj šetril peniaze rodičovského fondu
 • z hygienických dôvodov rodičia nemajú vstupovať do tried
 • aj v tomto roku bude v ponuke vianočné fotografovanie
 • prihlásiť sa p. tr. učiteľke, kto môže pomôcť s kopírovaním pracovných listov, omaľovaniek, prípadne kto môže priniesť papier na kreslenie a xeroxovanie
 • zabudnuté veci v MŠ z uplynulého roku budú v októbri zlikvidované
 • p. Kabátová má skrátený výučbový úväzok v MŠ Rubínová (v stredu 8:00 16:00 pracuje v MŠ Školská), preto sú deti zo 4. triedy vždy po 15, 30 hod. rozdelené po skupinách do jednotlivých tried MŠ

10. Voľba členov do výboru RR pri OZ ZŠ MŠ Rubínová a MŠ Školská a hospodára

Za členov výboru rady rodičov boli jednomyseľne (opätovne a novo) zvolení nasledujúci zástupcovia rodičov (= triedni dôverníci):

 • 1. trieda – p. Babiš
 • 2. trieda – p. Pekárková
 • 3. trieda – p. Švantnerová
 • 4. trieda – Krištofová
 • 5. trieda – p. Brandys
 • 6. trieda – p. Kalafúsová

Za hospodárku (hlavnú účtovníčku) financií rodičov bola zvolená p. Pekárková.

11. Informácia o akciách plánovaných v spolupráci s rodičmi a s deťmi

P. Kabátová informovala o možnostiach spolupráce rodičov pri niektorých z nasledujúcich projektov (organizácia rodičov v spolupráci s pani učiteľkami):

 • environmentálne projekty
 • projekt zberu vrchnákov z PET fliaš

12. Odsúhlasenie príspevku do OZ – „Dar rodičov“

Rodičia jednomyseľne odhlasovali členský príspevok vo výške 65 eur (= ako v uplynulom roku). Predbežná kalkulácií akcií na školský rok 2016/2017 totiž predstavuje 8.282 eur (t. j. 62 eur / dieťa).

13. Nákup učebných pomôcok a hračiek

Rodičia jednomyseľne odhlasovali nákup učebných pomôcok a hračiek k Vianociam (objednávka v októbri).

14. Záver, poďakovanie za účasť

 

Zápisnicu vyhotovila: M. Mošaťová

Dátum vyhotovenia: 23. 10. 2016

Novinky

Kontakt

 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
  Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 • ZŠ, Školská 4
  02/45 996 410
  mobil RŠ: 0911533680

  MŠ, Školská 6
  t.č.02/45 996 410
  MŠ Javorova alej 1 t.č. 0911 964 966
  MŠ Rubínová 1 t.č. 0901 708 789
  ZRŠ pre MŠ: Mgr. O.Kabátová 02/45 996 410

  ODHLASOVANIE STRAVY:
  ŠJ - 0911 655 173 - do 7.30. hod. p. J. Hamzová

Fotogaléria